Umida Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Umida Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Umida Group AB (publ) Umida Group AB (publ), org.nr 556740-5070 (”Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 oktober 2020, kl. 10.00 på Bolagets kontor, Sibyllegatan 9 i Stockholm. A. Rätt att delta på bolagsstämman Den som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear […]

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Fjärde kvartalet 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 39 (60) KSEK. • Resultatet uppgick till -4 005 (-2 752) KSEK. • Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 5 986 (12 593) KSEK. • Bolagets soliditet var 40 (68) procent. Januari – december 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 1 912 (3 742) KSEK. • Resultatet […]

Fortsatt företagsrekonstruktion beviljad för Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Efter begäran om förlängd rekonstruktion meddelar Kristiandstads tingsrätt i dag att Cefour Wine & Beverage AB (publ) begäran bifalles. Tingsrätten har beviljat fortsatt företagsrekonstruktion för Cefour Wine & Beverage AB (publ). Genomförandet av rekonstruktionen har huvudsakligen följt plan, vilket innebär att Cefour nu genomfört kostnadsbesparingar i organisation och lokaler samt minskning av varulager. Tingsrätten hade […]

Övertecknad nyemission stärker Cefour inför framtiden

Cefour Wine & Beverage AB (publ)s företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 12 till och med den 26 januari 2015, har tecknats med knappt 102 procent. Någon garantiteckning har således inte behövts. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna inklusive ersättning till garanterna beräknas uppgå till 1,0 Mkr. ”Vi är […]

I dag börjar teckningsperioden för företrädesemissionen i Cefour

I dag, den 12 januari 2015 inleds teckningsperioden i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)s företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 26 januari 2015. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 5,7 Mkr före emissionskostnader. Cefour har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4,0 Mkr. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Memorandum, […]

Handeln i Cefours aktie och teckningsoption återupptas

Efter att styrelsen i Cefour har lämnat in memorandum till AktieTorget avseende den kommande nyemissionen har AktieTorget godkänt att handeln i Cefours aktie och teckningsoption återupptas. Cefour har varit handelsstoppat sedan den 14 oktober 2014. Handeln kommer att återupptas den 30 december 2014. Kommande emission i sammandrag • Teckningstid: från och med den 12 januari […]

Cefours Emissionsmemorandum nu tillgängligt

Cefour håller nu sitt Emissionsmemorandum tillgängligt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Bolagets hemsida www.cefourwine.se. Det går också bra att klicka på nedanstående länk för nedladdning av dokumentet: Emissionsmemorandum (pdf) Styrelsen för Cefour För ytterligare information kontakta t.f. Vd Stefan Carlén Tel. 070-7927101 Se nyheten från Cefour

Kommuniké extra bolagsstämma 19 december 2014

Beslut om ändring av bolagsordningen, aktiekapitalgränser Den extra bolagsstämman fattade beslut om att Bolagets aktiekapital skall vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor. Beslut om minskning av aktiekapitalet Den extra bolagsstämman fattade beslutet om att aktiekapitalet minskas med 6 377 952,63 kr för avsättande till fritt eget kapital och utan indragning […]

AktieTorget: Förutsättningar för hävande av handelsstoppet i Cefour

Handelsstoppet i Cefour hävs om bolagsstämman beslutar om den föreslagna nyemissionen samt om bolaget offentliggör ett emissionsmemorandum enligt AktieTorgets krav. AktieTorget stoppade handeln i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s (Cefour) aktie den 14 oktober 2014. Skälet var att AktieTorget bedömde att Cefours finansiella situation var så ansträngd att det inte längre fanns förutsättningar för […]

Delårsrapport januari-september 2014

Tredje kvartalet 2014: • Nettoomsättningen uppgick till: 126 (630) KSEK • Resultatet uppgick till: – 2 719 (-4 913) KSEK • Resultatet per aktie var: – 0,19 (-0,55*) SEK • Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till: 10 031 KSEK • Bolaget genomförde ett VD-byte i slutet på september Januari-september 2014: • Nettoomsättningen uppgick […]

Kallelse till extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), 556740-5070, kallas härmed till en extra stämma fredagen den 19 december 2014, kl. 14:00 på bolagets kontor, Stuvaregatan 1, i Åhus. Anmälan med mera: Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 12 december 2014, dels […]

Kristianstads tingsrätt har beviljat Cefours ansökan om företagsrekonstruktion

Kristianstads tingsrätt beviljade Cefours ansökan om företagsrekonstruktion den 3 november 2014.Tingsrättens beslut samt Cefours ansökan finns bifogat i separat dokument. För ytterligare information, kontakta: Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101 Se nyheten från CefourSe tingsrättens beslut i bifogad pdf-fil

Cefour ansöker om rekonstruktion

Fredagen den 31 oktober 2014 lämnade Cefour in ansökan om rekonstruktion vid Kristianstads tingsrätt. Den nya styrelsen som tillträdde 11 juli kunde snabbt konstatera att Cefour var i sämre skick än vad som framgått av de rapporter styrelsen tagit del av från företaget.Behov av ytterligare produktförbättringar samt tomma orderböcker har tillsammans med vikande börskurs inverkat […]

Cefour avbryter teckningsperioden för TO1B

På grund av den låga kursen som aktien handlades för innan handelsstoppet är det inte rimligt att fullfölja TO 1B till en kurs på 50 öre per aktie. Cefours styrelse har därför beslutat att avbryta teckningsperioden. De som utnyttjat optionerna och betalat för aktier kommer att få sina pengar tillbaka.Cefour kommer att arbeta vidare med andra […]

Tidplan för sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.Sista dagen för handel i Cefours aktier på […]

Sammanläggningen av aktier samt information om handel med teckningsoptioner i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

Sammanläggningen av aktier Det har tidigare annonserats att sammanläggningen av aktier är skjuten på framtiden. Detta var en lite förhastad slutsats. Sammanläggningen är redan registrerad på Bolagsverket och måste med anledning av detta verkställas. Sammanläggningen är planerad att genomföras så snart det är möjligt efter det att teckningsoptionerna är distribuerade enligt ovan, d.v.s. i början […]

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2014

Andra kvartalet 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 1 739 (2 674) KSEK. • Resultatet uppgick till – 1 721 (- 1 735) KSEK. • Resultat per aktie – 0,00 (- 0,00) SEK. • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 8 446 (13 282) KSEK. • Årsstämma avhållen och kallelse till ny extra stämma. […]

Företrädesemissionen registrerad hos Bolagsverket

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har nu registrerat nyemissionen på Bolagsverket och omvandling till B-aktier från BTA B (Betalda Tecknade Aktier) är påbörjad. Sista handelsdag för Cefour BTA blir den 8 augusti 2014. Cefour har nu registrerat 144 745 595 aktier på Bolagsverket, aktiekapitalet har därmed ökat med 1 447 455,95 kronor till […]

Beslut på extra stämma 2014-07-11

En extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) avhölls i fredags och i sammandrag beslutades följande; • Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utgå enligt förslaget i kallelsen. • Antal ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken utan suppleanter och till ledamöter valdes; – Gert Westergren (omval) – Stefan […]

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 77 procent

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 5 juni – 27 juni 2014 (förlängd från den 19 juni) har tecknats till 76,72 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 1 444 154,66 kr till 7 083 312,74 kr. […]

Offentliggörande av emissionsmemorandum

Med anledning av den förestående nyemissionen har styrelsen för Cefour Wine & Beverages Partihandel AB (publ) publicerat ett informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt. Dokumenten finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.cefourwine.com, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se. För ytterligare information kontakta; Gert Westergren, Styrelseordförande, Tel: 070-555 77 99 Jonas Lindeborne, […]

Årsredovisning 2013

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2013. Klicka på länken nedan för att ladda ner Årsredovisningen (pdf) Se årsredovisningen från Cefour

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Fjärde kvartalet 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 60 (331) KSEK. • Resultatet uppgick till -2 752 (-2 773) KSEK. • Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 12 593 (13 816) KSEK. • Bolagets soliditet var 68 (57) procent. • Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 036 (6 593) KSEK. Januari – december 2013 • […]

Företrädesemissionen registrerad. Tidplan för omvandling till aktier.

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 22 november till den 6 december 2013 är nu registrerad på Bolagsverket. Likviddagen för de aktieägare som tecknat utan stöd av teckningsrätter fick likviddag fram till den 18 december 2013. Sista handelsdag för Cefours BTA är den 23 januari 2014. De nya aktierna syns […]

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 91 procent

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 22 november till den 6 december 2013, har tecknats till cirka 90,8 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 6 miljoner kronor före emissionskostnader.Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 2 414 490,40 kr till 11 276 963,16 kr. Av de tecknade aktierna […]

Offentliggörande av emissionsmemorandum

Med anledning av den förestående nyemissionen har styrelsen för Cefour Wine & Beverages Partihandel AB (publ) publicerat ett informationsmemorandum, sammanfattning och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt. Dokumenten finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.cefourwine.com (se nedan), på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se. För ytterligare information kontakta; Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20 VD […]

Delårsrapport januari-september 2013

Tredje kvartalet 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 630 (1 595) KSEK • Resultatet uppgick till -4 913 (-1 940) KSEK • Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 757 (9 329) KSEK • Stora delar av styrelsen avgick. Januari – september 2013 • Nettoomsättningen uppgick till […]

Cefour tidigarelägger sin rapport för tredje kvartalet

Styrelsen i Cefour har beslut att med anledning av sin förestående nyemission med företräde för befintliga aktieägare att tidigarelägga sin delårsrapport för tredje kvartalet.  Rapporten kommer att publiceras senare idag eller senast den 21 november 2013. Orsaken är främst att delar av materialet kommer att ingå i det kommande memorandumet för nyemissionen. För ytterligare information […]

Användning emissionslikvid och teckning från styrelse och ledning

Under gårdagen informerade Cefour om detaljerna kring den förestående emissionen och frågorna om användning och teckning är självklart viktiga i detta sammanhang. Styrelsen har med anledning av detta beslutat att redan nu gå ut med lite information kring detta. Den nu aktuella nyemissionen, med företräde för befintliga aktieägare, genomförs i syfte att tillföra Cefour rörelsekapital. […]

Beslut om företrädesemission (detaljer)

Styrelsen i Cefour har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 mars 2013 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet innebär att tio gamla aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre nya B-aktier, dvs 3:10. Teckningskursen för varje ny aktie kommer att uppgå till 5 öre vilket motsvarar en […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB, 556740-5070, kallas härmed till en extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2013, kl. 11:00 i bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus. Anmälan med mera: Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 10 oktober […]

Delårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 2 674 KSEK (1 415 KSEK) • Resultatet uppgick till -1 735 KSEK (-2 749 KSEK) • Resultat per aktie -0,003 SEK (-0,01 SEK) • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 13 282 KSEK (10 213 KSEK) • Distributionsavtal i flera amerikanska delstater • Officiell vinsponsor […]

Årsredovisning 2012

Se årsredovisningen från Cefour (pdf) Se årsredovisningen från Cefour (pdf)

Kommuniké årsstämman den 27 mars 2013

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) 556740-5070 fattade beslut om: Stämman framlade årsredovisningen och beslutade att fastställa densamma. Vidare beslutade stämman att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret. Stämman beslutade om omval av sittande styrelse med Mats Krönlein som […]

Styrelsens förslag till beslut på bolagsstämma 2013-03-27

Nedan redogörs för de förslag till beslut som kommer framläggas på Bolagsstämma 2013-03-27 vad gäller punkterna 8-12 i tidigare utskickad kallelse och dagordning. §8 Efter diskussion med huvudägare föreslås omval av sittande styrelse med Mats Krönlein som ordförande och ledamöterna David Olsson, Kajsa Bergqvist, Stefan Clemén och Pernilla Wadmark. §9 Styrelsen föreslår stämman att besluta […]

Bokslutskommuniké januari – december 2012

Fjärde kvartalet 2012 • Nettoomsättningen uppgick till 331 KSEK (186 KSEK) • Resultatet uppgick till -2 773 KSEK (-3 058 KSEK) • Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 13 816 KSEK (9 289 KSEK) • Bolagets soliditet var 57% (37%) • Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 593 KSEK • Investering i produktutveckling och […]

Kvartalsrapport juli-september 2012 samt prognos 2013

Tredje kvartalet 2012 * Nettoomsättningen uppgick till 1 595 KSEK (1 050 KSEK) * Resultatet uppgick till -1 940 KSEK (-1 708 KSEK) * Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,01 SEK) * Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 329 KSEK (8 283 KSEK) * Stora volymer på eventmarknaderna i Norge och Sverige * […]

Kvartalsrapport januari – juni 2012

Andra kvartalet 2012 • Nettoomsättningen uppgick till 1 415 KSEK (1 009 KSEK) • Resultatet uppgick till -2 749 KSEK (-1 927 KSEK) • Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,01 SEK) • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 10 213 KSEK (9 995 KSEK) • Första ordern till ny Japansk kund ivägskickad • Lyckosam […]

Kvartalsrapport januari – mars 2012

Resultatet för kvartalet i korthet • Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) • Resultatet uppgick till -2 606 KSEK (-2 193 KSEK) • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 6 684 KSEK  (11 923 KSEK) • Bolagets soliditet var 29% (76%) • Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till […]

Årsredovisning 2011

Klicka på nedanstående länk för att ladda ner Årsredovisning för Cefour Wine & Beverage AB (publ), org nr 556740-5070. > Komplett årsredovisning

Bokslutskommuniké januari – december 2011

Fjärde kvartalet 2011 *    Nettoomsättningen uppgick till 186 KSEK *    Resultatet uppgick till -3 058 KSEK *    Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 9 289 KSEK *    Bolagets soliditet var 37% *    Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av året till 2 884 KSEK *    Kapitalanskaffning genomförd om totalt 9 064 KSEK Januari – December 2011 *    Nettoomsättningen uppgick till […]

Kvartalsrapport juli-september 2011 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Se hela rapporten från Cefour Tredje kvartalet 2011 *    Nettoomsättningen uppgick till 1 050 KSEK *    Resultatet uppgick till -1 708 KSEK *    Resultat per aktie -0,01 SEK *    Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 8 283 KSEK *    Stort fokus på etablering i Kina och USA Januari – september 2011 *    Nettoomsättningen uppgick till 2 282 KSEK *    Resultatet […]

Erbjudandedokument företrädesemission 2011

Klicka på dokumentnamnet för nedladdning (pdf). 2011-09-19 Erbjudandedokument Villkor och anvisningar 2011 2011-09-19 Erbjudandedokument Teckningssedel 2011

Delårsrapport januari-juni 2011

Andra kvartalet 2011 * Nettoomsättningen uppgick till 1 009 KSEK * Resultatet uppgick till -1 927 KSEK * Resultat per aktie -0,01 SEK * Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 995 KSEK * Automatiserad förpackningslinje installerad i produktionsanläggningen * Varumärket Easy Wine Glass lanserat i Europa * Lånefinansiering från Almi beviljad Januari […]