Umida Group AB

Efter begäran om förlängd rekonstruktion meddelar Kristiandstads tingsrätt i dag att Cefour Wine & Beverage AB (publ) begäran bifalles.

Tingsrätten har beviljat fortsatt företagsrekonstruktion för Cefour Wine & Beverage AB (publ). Genomförandet av rekonstruktionen har huvudsakligen följt plan, vilket innebär att Cefour nu genomfört kostnadsbesparingar i organisation och lokaler samt minskning av varulager.

Tingsrätten hade redan vid borgenärssammanträdet den 21 november 2014 förordat att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta. Cefour Wine & Beverage AB (publ) begärde den 2 februari 2015 att tingsrätten skulle förlänga tiden för företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader. Rekonstruktören har tillstyrkt begärd förlängning. De borgenärer som var närvarande vid borgenärssammanträdet har fått tillfälle att yttra sig och har ingen erinran mot att företagsrekonstruktionen förlängs med ytterligare tre månader.

En vanlig svårighet under en rekonstruktionsprocess brukar vara brist på likvida medel. Här har bolaget genomfört en övertecknad nyemission vilket innebär att verksamheten kan drivas utan hinder under rekonstruktionen.

Rekonstruktör i bolaget är advokat Anders Aspegren, Fylgia advokatbyrå i Stockholm. Svensk Företagsrekonstruktion är bolagets konsult under rekonstruktionen.

För ytterligare information kontakta

t.f. Vd

Stefan Carlén

Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour