Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ)s företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 12 till och med den 26 januari 2015, har tecknats med knappt 102 procent. Någon garantiteckning har således inte behövts. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna inklusive ersättning till garanterna beräknas uppgå till 1,0 Mkr.

”Vi är mycket nöjda med intresset för vår emission. Detta ger oss en ypperlig chans att ta oss an de marknadsmöjligheter vi ser framför oss.” säger Stefan Carlén, t f VD för Cefour Wine & Beverage AB (publ).

Företrädesemissionen omfattade totalt 113 385 824 aktier. Cefour Wine & Beverage AB (publ)s aktiekapital ökar därmed med 5 669 291,20 kr till 6 377 952,60 kronor.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter samt fått tilldelning i övertilldelningen kommer att erhålla avräkningsnotor under vecka 5, där tilldelat antal units samt betalningsinstruktioner framgår.

När aktierna är registrerade hos Bolagsverket och bokslutskommunikén är offentliggjord kommer AktieTorget pröva om bolagets obs-notering kan hävas.

_____________________

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour  Läs mer om Cefour