Umida Group AB

Efter att styrelsen i Cefour har lämnat in memorandum till AktieTorget avseende den kommande nyemissionen har AktieTorget godkänt att handeln i Cefours aktie och teckningsoption återupptas. Cefour har varit handelsstoppat sedan den 14 oktober 2014.

Handeln kommer att återupptas den 30 december 2014.

Kommande emission i sammandrag

• Teckningstid: från och med den 12 januari 2015 till och med den 26 januari 2015
• Teckningskurs: Teckningskursen är 0,40 kronor per unit, d.v.s. 0,05 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna B-aktier har de som på avstämningsdagen den 2 januari 2015 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny unit, var och en bestående av åtta (8) aktier av serie B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner 2015 av serie B.
• Sista dag för innehav i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 29 december 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2014.
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 januari 2015 till och med den 22 januari 2015.
• Handelsperiod för units från och med den 12 januari 2015 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Antal aktier i erbjudandet omfattar 113 385 824 aktier.
• Antal aktier innan emission uppgår till 14 173 228aktier, varav 10 000 A-aktier och 14 163 228B-aktier.
_____________________

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour