Umida Group AB

Styrelsen i Umida Group AB (publ) (”Umida” eller “Bolaget”) beslutade den 9 januari 2023, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 8 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Umidas extra bolagsstämma har idag godkänt beslutet om företrädesemissionen. Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Umida idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.umida.com

Umida har i samband med Företrädesemissionen erhållit garantiåtaganden om cirka 4 MSEK, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa cirka 8 MSEK till Umida, före emissionskostnader.

 

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,80 SEK per B-aktie.

 

Teckning av B-aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 31 januari till 14 februari 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 januari 2023 till och med 9 februari 2023. Teckningskursen uppgår till 2,80 SEK per B-aktie, vilket innebär att Umida vid full teckning i företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 8 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs idag, den 26 januari 2023.

 

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Umida i samband med företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Filip Lindquist
Verkställande Direktör

filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21

 

Om Umida
Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken.

 

 

Attachments

Lämna ett svar