Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Bokslutskommunikén januari – december 2022. Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

HELÅRET 2022

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 56 904 KSEK (80 393 KSEK), en försämring med 29% jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 16 332 KSEK (31 083 KSEK), en försämring med 48% jämfört med samma period föregående år.
 • Operationella kostnaderna uppgick till -27 641 KSEK (-29 355 KSEK), rensat för poster av engångskaraktär under fjärde kvartalet var besparingen 4 054K SEK (15%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 664 KSEK (4 502 KSEK), en försämring med -13 166 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5 909 KSEK (-6 180 KSEK). En förbättring med 271K SEK.

FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 13 826 KSEK (32 154 KSEK), en nedgång med 57% jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror främst på stora leveranser till USA i det fjärde kvartalet 2021.
 • Bruttoresultatet uppgick till 3 529 KSEK (13 777 KSEK) inklusive nedskrivning av lager 440 KSEK, en nedgång med 74% jämfört med samma period föregående år.
 • Operationella kostnaderna minskade markant och uppgick till -8 130 KSEK (-12 191 KSEK), rensat för dessa poster av engångskaraktär var besparingen 6 401K SEK (53%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 537 KSEK (2 797 KSEK) inklusive en negativ valutaeffekt om 1 600 KSEK, en försämring med 9 334K SEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 936 KSEK (2 243 KSEK), en resultatförsämring med 8 852 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 997 KSEK (-273 KSEK). En förbättring med 2 270 KSEK.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2021)

” Med det fjärde kvartalet stänger vi 2022 som blev ett utmanade år. Den enskilt största anledningen till minskningen av nettoomsättningen är uteblivna order från vår amerikanska distributör under 2022. Enligt säljplanen som vi och vår distributör satte upp tillsammans skulle lagret av KISS produkter som landade i USA under början av 2022 sålt slut under året och vi planerade även för flera nya leveranser under året. Dessa uteblev dock helt och vi har istället fått lägga mer tid och investeringar på att stötta vår distributör i USA i deras strävan att öka omsättningen av lagret till långsiktig gagn för både distributören och oss.

Glädjande nog ser 2023 ser ut att bli ett bra år igen. Vi har nått botten under 2022 och kommer under 2023 ta oss tillbaka över 2021 års nivåer igen. Med varumärket Ekobryggeriet integrerat i bolaget kommer vår nettoomsättning klättra tillbaka över 80 MSEK igen. Vi kommer att lägga ett större fokus på att växa våra egna varumärken och lägga fokus på de produkter där vi har ser en stabil försäljning och stor tillväxtpotential. Vi kommer även att komma tillbaka till ett positivt resultat för rörelsen under 2023. De kostnadsbesparingar som uppvisats under 2022 kommer att ligga kvar under 2023.

Det är otroligt positivt att utfallet från företrädesemissionen tillför oss ca 7,8 MSEK av maximala 8 MSEK. Att vi i dessa utmanade tider nådde 98% av totalt emissionsbelopp känns bra. 61% tecknades med och utan företräde och resterade 39% garanterades utav nuvarande större aktieägare samt delar av ledning och styrelse. Vi som bolag är tacksamma och ödmjuka över det förtroende som våra aktieägare visar och ser positivt på den stöttning som detta ger bolaget vid förvärvet av Ekobryggeriet.

Nu blickar vi framåt mot 2023 som kommer att bli ett oerhört mycket bättre år än 2022. Med förvärvet av Ekobryggeriet, nya offertvinster, JÄRN och övriga portföljen så har vi alla förutsättningar att komma tillbaka och överträffa nivåerna från 2021. Vi har kraftigt minskat vår kostnadsmassa och adderad en stabilare försäljning i flera kanaler än vi haft tidigare. Det ger både en ökad trygghet och fler möjligheter framöver.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

 

Attachments

Lämna ett svar