Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB, 556740-5070, kallas härmed till en extra stämma fredagen den 11 juli 2014, kl. 10:00 på bolagets kontor, Stuvaregatan 1, i Åhus.

Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 5 juli 2014, dels anmäla sig till Bolaget senast den 7 juli 2014, på mailadress: info@cefour.parkinglot.se eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 5 juli 2014.

Förslag till dagordning:
1) Stämmans öppnande.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Framläggande och godkännande av dagordning.
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8). Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
9) Förslag på utgivande av teckningsoptioner med företräde för befintliga aktieägare.
10) Förslag på förändringar i bolagsordningen. Förslaget är att stämman beslutar om en omvänd split av Bolagets aktier 1:50. Beslutet innebär att femtio (50) gamla aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter spliten att vara 0,50 kr per aktie mot tidigare 0,01 kr per aktie. Till detta kommer en del justeringar av gränsvärde för antal aktier. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. En avstämningsdag som kommer att bli efter det att pågående emission registrerats och innan teckningstiden för TO 1 börjar (jfr punkt 9).
11) Beslut om justeringsbemyndigande.
12) Stämmans avslutande.

Förklaringar

Punkt 7. Förslag är att styrelsearvode skall utgå med 150 000:- för styrelsens ordförande och 75 000:- vardera till styrelsens ledamöter. Till revisorerna föreslås arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 8. Förslag är att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Den nya styrelsen kommer att presenteras i god tid före stämmodagen.

Till revisor föreslås revisionsbyrån Allegretto Revision i Stockholm, med aukt. revisor Lars Erik Engberg som huvudansvarig.

Punkt 9. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner av två serier. TO1 B och TO2 B. Teckningsoptionerna skall ges till de som är aktieägare på avstämningsdagen.

Avstämningsdag kommer att beslutas av styrelsen och kommer att inträffa när den pågående företrädes-emissionen är levererad till VP-konto resp. Aktiedepåer. Samtliga teckningsoptioner kommer utges för teckning av B-aktier.

För TO1 B kommer en aktie berättiga till en teckningsoption och sex teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie. Teckningstiden kommer att vara 25 augusti – 15 september 2014 och med en teckningskurs på 4 öre per aktie.

För TO2 B kommer en aktie berättiga till en teckningsoption och tio teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie. Teckningstiden kommer att vara 9 – 25 mars 2015 och med en teckningskurs på 5 öre per aktie.

Punkt 10. Det föreslås en del förändringar i Bolagsordningen enligt nedan;

§ 5 Aktier
Tidigare lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 50 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 2 000 000 000.

Nytt förslag: Antalet aktier skall vara lägst aktier 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 40 000 000.

I övrigt inga förändringar i § 5, som i resterande del reglerar alla eventualiteter vid emissioner.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.cefourwine.com senast två veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid kallelsens upprättande finns totalt 563 915 808 aktier varav 500 000 A-aktier och 563 415 808 B-aktier.

Åhus juni 2014
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Se kallelsen från Cefour  Läs mer om Cefour

Lämna ett svar