Umida Group AB

Sedan jag tog över som VD och en ny styrelse valdes för Cefour för lite drygt ett år sedan så har bolaget skickat närmare 50 pressmeddelanden. Många av dessa har handlat om den rekonstruktion som bolaget var försatt i när jag tillträdde och om de nyemissioner som gjorts i syfte att tillföra kapital. Ett antal har också berört de förvärv och strategiska affärer som gjorts för att accelerera resan mot det nya och starkare Cefour. Ytterligare några har informerat om nya kunder och samarbetspartners samt breddning av erbjudandet och antalet varumärken.

När jag studerar listan av pressmeddelanden kan jag konstatera att de senaste 12 månadernas intensiva arbete i tur och ordning har säkrat bolagets överlevnad, löst akuta produktionsproblem, gjort moderbolaget skuldfritt, säkrat viktiga kundrelationer, skapat förutsättningar för tillväxt, samt säkrat kapital och investeringsutrymme i nya projekt och fokusområden. Den strategi som styrelsen verkar efter bär frukt och har ökat såväl marknadsvärdet som den framtida potentialen.

Jag kan också vid anblicken av alla pressmeddelanden konstatera att det är länge sedan aktieägare i Cefour fick ytterligare information i form av den här typen av VD-brev, inte sedan november 2013 har något sådant skickats ut. Även om jag personligen alltid föredragit ”verkstad” framför ”snack” så är det nu min ambition att dela med mig mer kring verksamheten och också ta tillfället i akt att berätta om sådant där kanske pressmeddelande-formatet inte är det bästa sättet att kommunicera.

I detta mitt första VD-brev tänkte jag sammanfatta de enligt mig tre största händelserna för bolaget det senaste året: Återförandet av bolagets aktie till AktieTorgets ordinarie lista, förvärvet av LO Smith Holdings AB, samt försäljningen av varumärket LO Smith till The Absolut Company.

I december 2015 avslutade bolaget den företrädesemission som tillförde 9,1 mkr. Varför detta enligt mig är en milstolpe är för det första så övertecknades emissionen – teckningsgraden var 141% – vilket signalerade en stark tilltro från marknaden på bolagets affärsplan och strategi. För det andra så möjliggjorde den säkrade likviditeten tillsammans med affärsplanen att bolaget uppfyllde AktieTorgets ställda krav för återföring av bolagets aktie till ordinarie lista, efter närmare två år på observationslistan.

Den 4 februari 2016 kommunicerades förvärvet av 100 % av aktierna i LO Smith Holdings AB för 14,75 MSEK (hälften kontant och hälften i aktier), någonting som jag ser som den symboliska starten på resan mot det nya Cefour. Att LO Smiths ägare efter en längre tids förhandlingar valde att stanna kvar som ägare i Cefour var ännu ett tecken på förtroende och tillförsikt, vilket gläder mig personligen. I och med förvärvet har bolaget fått tillgång till en stor och modern produktionsanläggning och en stabil kundbas med såväl svenska som internationella relationer. Dessutom ingick en större industri-fastighet med industrilokaler i förvärvet, samt en bred produktportfölj med starka varumärken. Ett av dessa skulle vi senare välja att sälja för ett betydande belopp, vilket för oss till den tredje stora händelsen under året. Men innan jag går in på affären med The Absolut Company vill jag gärna poängtera vilket fint bolag LO Smith i grunden är, hur glada vi är över att ha fått in så mycket kompetens och erfarenhet i Cefour, och med vilken hög förändringstakt som arbetet med att utveckla det nya gemensamma bolaget äger rum. Jag är både glad och stolt över de möjligheter som anläggningen i Götene ger oss för framtiden och samtidigt tillfreds över den stabilitet som ett eget kassaflöde och löpande hyresintäkter ger till verksamheten.

Den senaste stora nyheten kom i början av maj, då bolaget kommunicerade att själva varumärket (men inget annat) LO Smith säljs för 1 MEUR till The Absolut Company och dess moderbolag Pernod Ricard. Utöver att detta stärker relationen med vår stora granne i Åhus så ger kapitaltillskottet oss goda möjligheter att fortsätta arbetet med vår strategi – att utveckla vår egen verksamhet, att investera i ökad försäljning på fler marknader, samt att söka fler förvärvsmöjligheter. Genom att realisera den del av det värde som varumärket LO Smith representerar, och som vi enligt vår varumärkesstrategi ändå tänkt förändra, ger oss till liten risk (produkterna under LO Smith-varumärket representerar ca 5 procent av vår försäljning) förutsättningar för en fortsatt offensiv och förhoppningsvis inom kort fler goda nyheter.

Tack för Ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse. Jag hoppas att detta VD-brev, det första på länge, kan bidra till en mer aktiv dialog kring bolagets verksamhet och öka förståelsen för den resa mot det nya Cefour som bolaget är inne på.

Åhus 24 maj 2016

Henrik Sundewall
Verkställande direktör


Document dividerSe nyheten