Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har tidigare kallat till årsstämma onsdag 27 maj. Enligt bolagets stadgar skall stämmodokument finnas tillgängliga tre veckor före årsstämman. På grund av oförutsedda och coronaorsakade förseningar hos en extern partner för produktionen av årsredovisningen har kompletta underlag inte kunnat publiceras i tid. Därför skjuts stämman upp till torsdag den 11 juni kl 10-12. Ny kallelse kommer att distribueras på sedvanligt sätt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Sjökvist, tf Ordf, Umida Group AB (publ)                  Telefon: +46 (0) 727 11 02 25

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)                      Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.