Umida Group AB

Umida Group AB (publ) meddelade den 8: april 2021 att bolaget upptagit ett tillfälligt lån om 1 MSEK i samband med att bolagets företagskredit hos SEB utökades från 0,3 MSEK till 3 MSEK för att finansiera bolagets tillväxtresa. Det tillfälliga lånet upptogs med skuldebrev om 0,5 MSEK från tre befintliga ägare samt med skuldebrev med möjliga konvertibler om 0,5 MSEK från bolagets ledning efter styrelsebeslut den 8 april 2021 samt med fastställt beslut vid årsstämman. De sistnämnda 0,5 MSEK har nu konverterats till aktier.

Bolagets ledning påkallade konvertering av Lånebeloppet mot nya B-aktier i Bolaget enligt konvertibelns villkor. Bolagets aktiekapital utökas med 36 824,4 SEK till 7 859 956 SEK och antal aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 22 899 230 aktier.

”Bolagets finansiella ställning förbättras för varje kvartal och företagskrediten från SEB ger oss stöd i bolagets tillväxtfas. Omvandlingen till aktier av ledningen stärker den tro och vision ledningen har för bolagets framtida tillväxtresa.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21