Umida Group AB

 

Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – juni 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

april – juni 2021 i korthet:

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 14 586 KSEK (9 118 KSEK), en ökning med 60% jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttovinsten uppgick till 5 324 KSEK (2 749 KSEK), en ökning med 93,7% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -373 KSEK (-4 390 KSEK), en förbättring med 4 017 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -539 KSEK (-5 212 KSEK), en resultatförbättring med 4 667 KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 833 KSEK (828 KSEK), en förbättring med 1 005 KSEK jämfört med samma period föregående år.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2020)

” Försäljningsmässigt avslutade vi det andra kvartalet med +60 procent organisk tillväxt jämfört med föregående år vilket visar att de prioriteringar styrelsen och ledningen har fokuserat på bär frukt. Jag är mycket nöjd över hur Umida utvecklats under årets första sex månader och efter denna starka start samt med vad som ligger framför oss ser jag inga hinder för oss att stänga helåret 2021 på vårt kommunicerade mål om 80 MSEK i nettoomsättning samt att uppvisa ett positivt helårsresultat. Nu väntar lanseringen av KISS portföljen i USA vilket kommer bli vår största affär i bolagets historia och jag tror att detta bara är början på vår resa i USA.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Attachments