Umida Group AB

Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.Sista dagen för handel i Cefours aktier på AktieTorget före sammanläggningen är den 2 oktober 2014. Första dagen för handel i Cefours aktier efter sammanläggningen är den 3 oktober 2014, vilket innebär att aktiekursen från och med den 3 oktober 2014 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:50 innebär att femtio aktier, var och en med ett kvotvärde om
0,01 kronor, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Cefour att minska från 708 661 403 aktier till 14 173 228 aktier.

Aktieägarna i Cefour kommer automatiskt, den 3 oktober, att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammanläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart på femtio), kommer en av bolagets aktieägare att tillhandahålla aktier så att samtliga aktieägare erhåller ett jämnt med 50 delbart innehav.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:
• 2 oktober 2014 Sista dag för handel före sammanläggning.
• 3 oktober 2014 Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs.
• 7 oktober 2014 Avstämningsdag för sammanläggning.
• 8 oktober 2014 Det nya antalet aktier är registrerat i Euroclearsystemet.

Arbetet med Cefours affärsplan fortskrider
Styrelsens arbete med att ta fram en affärsplan som tar tillvara på Easy Wine Glass potential fortskrider och i slutet på oktober kommer planen att vara färdig.

För ytterligare information, kontakta:
– Stefan Carlén, t f VD. Ansvarig för verksamheten och finansiella frågor, mobil: 070-792 71 01.
– Gert Westergren, styrelseledamot. Frågor om teckningsoptioner, mobil: 070-555 77 99.


Se nyheten från Cefour