Umida Group AB

Familjen Garrido som genom bolag äger 4,8 procent av kapitalet i Cefour Wine & Beverage AB (publ) meddelar att de kommer att teckna sin pro rata andel i den förestående nyemissionen.

”Att en av våra storägare meddelar att de har för avsikt att agera långsiktigt i Cefour och att de kommer att teckna sig för aktier motsvarande minst sin pro rata andel är ett gott betyg som visar på att det finns ett långsiktigt förtroende för bolaget och dess produkter bland aktieägarna” säger Stefan Carlén, t f VD i Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Cefours, AktieTorgets och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor (www.cefourwine.com, www.aktietorget.se och www.aqurat.se). Det går även att teckna sig för aktier utan stöd av teckningsrätter på www.tecknaemission.se. Vid digital teckning på Internet krävs Bank-ID.

Kommande emission i sammandrag:

• Teckningstid: från och med den 12 januari 2015 till och med den 26 januari 2015

• Teckningskurs: Teckningskursen är 0,40 kronor per unit, d.v.s. 0,05 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

• Företrädesrätt att teckna B-aktier har de som på avstämningsdagen den 2 januari 2015 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny unit, var och en bestående av åtta (8) aktier av serie B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner 2015 av serie B.

• Sista dag för innehav i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 29 december 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2014.

• Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 januari 2015 till och med den 22 januari 2015.

• Handelsperiod för units från och med den 12 januari 2015 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

• Antal aktier i erbjudandet omfattar 113 385 824 aktier.

• Antal aktier innan emission uppgår till 14 173 228 aktier, varav 10 000 A-aktier och 14 163 228B-aktier.

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour