Umida Group AB

Den nya styrelsen (från 11 juli) har gjort en ordentlig genomlysning av bolaget. Slutsatsen är att Easy Wine Glass är en unik produkt med mycket stor potential. Styrelsen har en strategi för att utnyttja den. I det korta perspektivet har bolaget en ansträngd likviditetssituation och där finns också en plan för hur den skall hanteras.

Cefour planerade för att genom TO1B få in runt 4 mkr vilket hade varit utfallet med en kurs på 4 öre, (2 kr efter sammanläggningen). I dagsläget ligger kursen på cirka 2 öre. Styrelsen har med anledning av den rådande situationen och med respekt för befintliga aktieägare beslutat att fastställa priset till 1,25 kr efter sammanläggningen.

Det är för styrelsen viktigt att alla aktieägare som ställt upp genom åren får gynnsammast tänkbara villkor, men med beaktande av bolagets rådande finansiella situation.

Styrelsen har också beslutat att förlänga teckningstiden till 25 september 2014. Detta med anledning av den försening som uppstått på grund av administrativt arbete i leveransen av teckningsoptionerna då ett helägt dotterbolag av praktiska skäl bildats för att hantera teckningsoptionerna och registreringen av detta bolag tagit längre tid än beräknat. Styrelsen räknar med att inom ett par dagar ha ärendet klart på Bolagsverket och med detta kommer så leverans av teckningsoptioner att genomföras samt en sammanläggning av aktier göras. Avstämningsdagar för detta kommer att meddelas marknaden innan det genomförs.

Cefour Wine & Beverage
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Peter Wahlberg, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel 0735-32 70 81.
Gert Westergren, Styrelseledamot Cefour Wine & Beverage, tel 070-555 77 99.


Se nyheten från Cefour