Umida Group AB

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO4B som emitterades i samband med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB’s (publ) företrädes-emission i december 2015 pågår fram till och med 31 maj 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4B är den 27 maj 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kr per aktie. Tecknings-optionen förfaller i sin helhet efter 31 maj 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO4B är 31 maj 2016, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Anmälan om teckning skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB’s (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.cefourwine.com) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 – 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Document dividerSe pressmeddelandet