Umida Group AB

Många aktieägare har hört av sig till Cefour och undrat hur orderläget ser ut och med detta också hur likviditeten kommer se ut tills säsongen drar igång på allvar.

I och med att det varit förändringar i ledningen av bolaget och att styrelsen har fattat beslut om att bredda verksamheten genom att börja sälja bag-in box (jfr meddelande 2014-01-31), kommer det att bli en del delvis nya, och en bedömning om större, intäktsflöden.

I dagarna fick Cefour glädjande nog en order från USA. Det är en kund i Florida som köpt en 40 foots container med vinglas. Detta innebär uppskattningsvis drygt 30 000 glas och en intäkt på knappt 200 tkr.

För närvarande bedömer bolaget och dess styrelse att det finns cirka 800 tkr i ”säkra” order hittills. Detta är primärt försäljning i Sverige och ordern i USA. Estimat från kunder i övriga Norden och Europa håller på att arbetas fram

Det skall i sammanhanget sägas den nya distributören i England, och numera även Irland, gör bedömningen att man under 2014 kommer att kunna sälja minst 500 000 glas. Detta skulle innebära, med en försiktig beräkning, drygt 3 mkr i intäkter. Planerna är att leveranser skall inledas i början av andra kvartalet. Under februari och mars skickas prover och införsäljningen börjar.

Cefour för förhandlingar med en ny tysk vindistributör. Styrelsen räknar med att ett avtal kommer bli klart innan säsongen drar igår. Omsättningen från denna distributör bedöms på årsbasis ligga i paritet som England/Irland. Från Norge har det tidigare kommit positiva signaler varför Cefour räknar med en ökad omsättning under 2014.

Med anledning av det ovan sagda gör ledningen och styrelsen bedömningen att tillförsel av ytterligare likviditet inte skall bli nödvändig innan säsongen börjar.
Eftersom det fortfarande är ett par månader kvar till säsongen och det kan dröja fram till april/maj innan Cefour har ett klart grepp om den faktiska orderingången kommer företaget att listas på AktieTorgets observationslista. Motivet är att Cefour i dagsläget inte kan uppvisa en betryggande likviditet. Obs-listning kommer att kvarstå tills Cefour kan lämna uppgifter kring försäljningsvolymer eller ekonomiska garantier som gör att obs-listningen kan hävas.

För att säkerställa alla eventualiteter kommer styrelsen arbeta för att utveckla en belopps- och tidsbegränsad likviditetsgaranti. Detta om inte annat för att kunna häva obs-listningen tidigare.

Det har tidigare kommunicerats men tål att upprepas. Huvudfokus för den nya styrelsen är att etablera Cefours nya strategiska inriktning och få fart på försäljningen i första hand.

Systembolaget har i en skrivelse (daterad 5 februari 2014) till Cefours distributör i Sverige påtalat att EWG inte uppfyller gällande alkohollagstiftning. Man hänvisar till att ”särskild måttfullhet skall iakttas vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker till konsumenter och att marknadsföringsåtgärd bland annat inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol” (7 Kap,1 § Alkohollagen). Systembolaget anser vidare att EWG – ”genom att de säljs i formen av ett upphällt vinglas och som därmed redan tillhandahålls i ett – redan serverat – format för direkt konsumtion – har en inbjudande karaktär som väcker särskild uppmärksamhet och är påträngande, samt att EWG får anses som uppmana till bruk av alkohol”.

Av ovan nämnda orsak har Systembolaget beslutat att ”avlista artiklarna”. Beslutet gäller även beställningssortimentet.

Styrelsen bedömer att man med stor sannolikhet kommer att överklaga beslutet till Alkoholsortimentsnämnden. Samma beslut togs initialt vid lanseringen av bag-in-box och dessa är idag ett fullt naturligt sått att sälja vin på,

Försäljningintäkterna har under 2013 varat ganska blygsam till Systembolaget.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20


Se nyheten från Cefour