Umida Group AB

Styrelsen i Cefour har, efter analys av företagets verksamhet, kommit fram till att den nuvarande inriktningen, som positionerat Cefour som ett företag i vinbranschen, inte gett företaget utrymme att dra nytta av sitt unika förpackningskunnande. Cefour har ett unikt förpackningskoncept som bedöms vara intressant på många marknader. Easy Wine Glass är en produkt som redan idag har en marknad. Cefours styrelse tar i sitt arbete med den nya affärsplanen fasta på potentialen i den unika produktionsanläggningen i Åhus.

I samband med den nya affärsinriktningen av företaget kommer nuvarande VD, Jonas Lindeborne, att lämna Cefour. Vi vill från Cefour tacka Jonas för det osjälviska arbete han lagt ner och den positiva inställning han har till företaget. Det är i ömsesidigt samförstånd som vi nu går skilda vägar.

I förändringsarbetet kommer företagets ledning att behöva förstärkas genom tillsättande av en ny affärsinriktad VD. I ett övergångsskede kommer Stefan Carlén från styrelsen att gå in som tillförordnad VD. Stefan har gedigen erfarenhet från arbete som marknadsinriktad VD.

Stefan har, tillsammans med ordförande Peter Wahlberg, ansvarat för att den nya styrelsen satt sig in i företagets operativa verksamhet. Cefour kommer i och med denna förändring att genomföra nystarten av företaget med en mer kostnadseffektiv organisation.

Styrelsen kommer också att utlysa en extra bolagsstämma i november för att där presentera affärsplanen för aktieägarna.

Kallelse till denna extra bolagsstämma planeras gå ut tidigt i oktober 2014. På extrastämman kommer också tänkbara förslag till finansieringsalternativ för den framtida verksamheten att presenteras.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Peter Wahlberg 073-532 70 81 och tillförordnad VD Stefan Carlén 0707-927101

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har sitt säte i Åhus på den skånska ostkusten och verkar i marknadssegmentet förfyllda vinglas. Bolaget grundades 2007 och startade egen produktion 2010. Företagets marknad finns i Sverige, Norge, Danmark,
England och USA. Cefour är noterat på AktieTorget.


Se nyheten från Cefour