Umida Group AB

På extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage AB (Publ) som hölls den 20:e augusti 2015 kl. 14:00 i Stockholm, fattades följande beslut:

Förslag om ändrad bolagsordning: verksamhetsbeskrivning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ny verksamhetsbeskrivning.

Tidigare lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fylla alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker i engångsglas av plast eller andra förpackningar, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse:

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via bolag, bedriva tillverkning, förpackning och försäljning av mat och dryck, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker, äga och hyra ut fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

Förslag om ändrad bolagsordning: aktiekapital

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiekapitalgränser.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Förslag om ändrad bolagsordning: antal aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiekapitalgränser.

Tidigare lydelse:

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier. Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst.

A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 360 000 000.

Ny lydelse:

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst.

A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 800 000 000.

Förslag om bemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Dock reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Förslaget löd: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet ersätter det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (PUBL)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


Document dividerSe kommunikén