Umida Group AB

På extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 20:e november 2015 kl.14:00 i Stockholm, fattades följande beslut:

Förslag om ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 1-2 st.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 800 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.

Förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier. Enligt beslutet sker minskning av aktiekapitalet med 1 127 043,13 kronor för att täcka en förlust om samma belopp som framgår av den av Bolaget lämnade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2015.

Förslag om minskning av aktiekapitalet för avsättning till eget kapital:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Enligt beslutet sker minskning av aktiekapitalet med 5 395 529,21 kronor. Minskning motsvarar det belopp som den ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B som styrelsen avser att fatta beslut om senast den 24 november 2015 med stöd av bemyndigande lämnat av den extra bolagsstämman den 20 augusti 2015.

Till aktiekapitalet kommer genom styrelsens planerade beslut om nyemission av aktier att föras ett belopp som minst motsvarar minskning om 5 395 529,21 kronor. Genom denna åtgärd kommer aktiekapitalet att uppgå till minst det belopp till vilket det uppgick omedelbart före minskningen enligt beslutet, varför inget tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol erfordras. Minskningen kommer inte att påverka Bolagets bundna egna kapital i övrigt.

Förslag om ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 1-2 st.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 1 200 000 000.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten:

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten, beslutade på extra bolagsstämma enligt ovan, som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


Se kommunikén