Umida Group AB

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 10 maj 2022 kl. 14.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kr vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Johan Sjökvist, Mats Jämterud och Carl Caap samt nyval av Leif Liljebrunn till styrelseledamot.
 • Mats Jämterud väljs till styrelsens ordförande.
 • Omval av Allegretto som revisor; auktoriserade revisorn Lars-Erik Engberg fortsätter som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2023 enligt beslutsförslag 12.
 • Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt beslutsförslag 13.
 • Stämman beslutade om särskilt bemyndigande för styrelsen att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten enligt beslutsförslag 14.

 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD,

Telefon: +46 (0) 76 942 41 21