Umida Group AB

Beslut om ändring av bolagsordningen, aktiekapitalgränser
Den extra bolagsstämman fattade beslut om att Bolagets aktiekapital skall vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Den extra bolagsstämman fattade beslutet om att aktiekapitalet minskas med 6 377 952,63 kr för avsättande till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman fattade beslut om en ändring av bolagsordningens § 4 till ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor” samt ändring av bolagsordningens § 5 första och andra stycke till ”Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier. Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 360 000 000”.

Beslut om nyemission
Bolagsstämman beslutade om emission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett slag, berättigar till teckning av 1 unit, bestående av åtta aktier av serie B och fyra teckningsoptioner av serie B. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 5 669 291,2 kronor genom utgivande av högst 113 385 824 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 56 692 912 teckningsoptioner av serie 2015 utges, berättigande till teckning av högst 56 692 912 aktier av serie B i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 2 834 645,6 kronor genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningskursen är 0,40 kronor per unit. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Beslut om nyemission
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen lämnade en avsiktsförklaring om att inte nyttja bemyndigandet till andra emissioner än de som stipuleras i Garantavtalen; d.v.s. i det fall garanterna önskar kvitta sin ersättning för garantin mot aktier; samt att ge garanterna 1 teckningsoption mot 2 garanterade aktier och där varje option kan användas för att köpa en ny aktie för 0,05 kr. Dessutom äger styrelsen rätt att emittera aktier i syfte att täcka rekonstruktionskostnader, dock högst till ett belopp av 800 000 kr á 6 öre per aktie.


Styrelsen hade inget att erinra mot att uttrycka ovanstående som en avsiktsförklaring för bemyndigandet. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag enligt punkt 9 och med ovanstående reservation. I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 14 173 228 aktier varav 10 000 A-aktier och 14 163 228 B aktier, motsvarande 100 000 respektive 14 163 228 aktier. Aktieägare med 204 417 aktier och röster, motsvarande 1,44 procent av den totala aktiestocken, deltog i bolagsstämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Styrelsen för Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101