Umida Group AB

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) 556740-5070
fattade beslut om:

Stämman framlade årsredovisningen och beslutade att fastställa densamma. Vidare beslutade stämman att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret.

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse med Mats Krönlein som ordförande och styrelseledamöterna David Olsson, Kajsa Bergqvist, Stefan Clemén och Pernilla Wadmark.

Stämman beslutade att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar.
Stämman beslutade att arvode till revisor skall ske på löpande räkning.

Stämman beslutade att välja Torsten Kullberg till bolagets revisor

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen vad gäller aktiekapital och antal aktier.
Ändring under §4 Aktiekapital:
”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 3 500 000 sek och högst 14 000 000 sek”
Ändring under §5 Aktier:
”Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier”
”A-aktie kan utges i ett antal av högst 17 200 000 och B-aktie till ett antal av högst
582 800 000.”

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, och skall kunna utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen.

Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06


Se nyheten från Cefour