Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), 556740-5070, kallas härmed till en extra bolagstämma fredagen den 20 november 2015, kl. 14 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27 i Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 13 november 2015, dels anmäla sig till Bolaget senast den 16 november 2015, på mailadress: info@cefour.parkinglot.se eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cefourwine.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 13 november 2015

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna minskningarna av aktiekapitalet enligt punkterna 8 och 9 föreslår styrelsen att bolagsordningens § 4 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 800 000 000.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.”

Punkt 8 – Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet. Minskning av aktiekapitalet skall ske med 1 127 043,13 kr för att täcka en förlust om samma belopp som framgår av den av Bolaget lämnade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2015. Minskningen sker utan indragning av aktier. Beslut förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Punkt 9 – Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet. Minskning av aktiekapitalet skall ske med ett belopp som motsvarar den ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B som styrelsen avser att fatta beslut om senast den 24 november 2015 med stöd av bemyndigande lämnat av den extra bolagsstämman den 20 augusti 2015, dock högst 5 395 529,26 kr. Minskningen skall ske för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Till aktiekapitalet kommer genom styrelsens planerade beslut om nyemission av aktier att föras ett belopp som minst motsvarar den minskning som föreslås enligt ovan. Genom denna åtgärd kommer aktiekapitalet att uppgå till minst det belopp till vilket det uppgick omedelbart före minskningen enligt denna punkt 9, varför inget tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol erfordras. Minskningen påverkar inte Bolagets bundna egna kapital i övrigt. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Punkt 10 – För att möjliggöra ytterligare nyemissioner föreslår styrelsen att § 4 och § 5 st 1-2 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse (efter ändring enligt punkt 7):

Ӥ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 215 000 000 och högst 860 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 860 000 000.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.”

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 aktier.

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 1 200 000 000.

Punkt 11 – Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkterna 7-10 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 7-10 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stuvaregatan 1 i Åhus och på Bolagets webbplats www.cefourwine.com senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 217 419 078 aktier och 217 509 078 röster.

Åhus oktober 2015
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Document dividerSe kallelsen