Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-05-27

Kallelse till årsstämma i Umida Group AB (publ)

Umida Group AB (publ), org.nr 556740-5070 (”Bolaget”), kallar till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019, kl. 10.00 på Bolagets kontor, Sibyllegatan 9 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Den som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2019, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 24 juni 2019, på e-postadress: helena.dalfors@umidagroup.thehallwayinternationalschool.com eller via brev till: Umida Group AB (publ), Att: AGM 2019, Box 55902, 102 16 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.umidagroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 19 juni 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Framläggande och godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 6. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 75.000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 150.000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till Bolagets revisionsbolag ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Johan Sjökvist, Kenneth Arnström, Mats Jämterud och Patrik Gustavsson som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Sami Asani som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Allegretto Revision AB till Bolagets revisionsbolag med Lars Erik Engberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman föreslås fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2020 enligt följande:

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

 • förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode;
 • förslag till ordförande på årsstämman; och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2018 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.umidagroup.com, senast samma dag.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 20 303 837 aktier och 20 304 837 röster.

Stockholm i maj 2019

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Jämterud, verkställande direktör,

telefon 070-6637272 epost: mats.jamterud@umidagroup.thehallwayinternationalschool.com

 

Se även www.umidagroup.com

 

Om Umida Group AB (publ)

 

Umida Group AB (publ) (Umida) är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser.

 

Genom dotterbolagen Götene Vin & Spritfabrik AB, Umida Partners AB (tidigare Vinfabriken Sverige AB), Brands For Fans Sweden AB och Cefour International produceras, tappas, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken i innovativa och miljösmarta förpackningslösningar. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare på flera marknader.

Attachments