Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 12 april kl 10.30 i Restaurang Fem Små Hus konferenslokal på Nygränd 10 i Stockholm.

Anmälan m m:
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 april 2011.

– dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 8 april 2011, klockan 10:00 på mailadress jan@cefour.parkinglot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 5 april.

Förslag till dagordning:
1)    Val av ordförande vid stämman
2)    Upprättande och godkännande av röstlängd
3)    Framläggande och godkännande av dagordning
4)    Val av en eller två protokolljusterare
5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7)    Beslut
a)    Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b)    om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8)    Huvudägarnas redogörelse inför val av styrelse och val av dessa
9)    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10)    Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11)    Val av revisor
12)    Beslut om ändring av bolagsordningen
13)    Beslut om utgivande av konvertibelt lån.
14)    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15)    Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med onsdagen den 6 april 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Stuvaregatan 1 i Åhus.

Åhus i mars 2011
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Styrelsen