Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB, 556740-5070, kallas härmed till en årsstämma tisdagen den 15 april 2014, kl. 14:00 på Norrtullsgatan 6 (vid Odenplan) i Stockholm.

Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9 april 2014, dels anmäla sig till Bolaget senast den 10 april 2014, på mailadress: info@cefour.parkinglot.se eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 9 april 2014.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
10. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
11. Förändringar i bolagsordningen. Utöver en smärre justering i verksamhetsinriktningen innebär förslagen att styrelsen föreslår att stämman beslutar om en omvänd split av Bolagets aktier 1:50. Beslutet innebär att femtio (50) gamla aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter spliten att vara 0,50 kr per aktie mot tidigare 0,02 kr per aktie (0,01 kr efter punkt 10 ovan). Till detta kommer en del justeringar av gränsvärde för antal aktier. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner, teckningsoptioner o/e konvertibler etc.
13. Beslut om justeringsbemyndigande.
14. Stämmans avslutande.

Förklaringar
Punkt 7b. Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.

Punkt 7c. Förslaget är att beslutet delas upp i två punkter, ett för den gamla styrelsen och ett för den nya styrelsen. Bolaget har under 2013 haft två olika styrelser, dels en från årsstämman avseende 2012 och fram till dess att de avgick i september resp. oktober 2013 och dels en ny styrelse från och med en extra stämma i oktober 2013.

Punkt 8. Förslag är att styrelsearvode skall utgå med 150 000:- för styrelsens ordförande och 75 000: – vardera till styrelsens ledamöter. Till revisorerna föreslås arvode enligt godkänd räkning

Punkt 9. Förslag är att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Mer information kring detta kommer att distribueras senast två veckor innan stämman. Till revisor föreslås revisionsbyrån Allegretto Revision i Stockholm, med aukt. revisor Lars Erik Engberg som huvudansvarig.

Punkt 10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med 5 639 158,08 kr för täckande av förlust. Kvotvärdet blir 0,01 kr per aktie efter nedsättningen. Nedsättningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen (se nedan).

Punkt 11. Det föreslås en del förändringar i Bolagsordningen enligt nedan; (denna punkt är villkorad av att beslut har tagits enligt förslaget i punkt 10 ovan)

§3 Verksamhet.
Tidigare lydelse: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och fylla alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker i engångsglas av plast, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.

Nytt förslag: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fylla alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker i engångsglas av plast eller andra förpackningar, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Tidigare lydelse: Bolagets aktiekapital skall vara lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor.

Nytt förslag: Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Aktier
Tidigare lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 17 200 000 och B-aktie till ett antal av högst 582 800 000.

Nytt förslag: Antalet aktier skall vara lägst aktier 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 40 000 000.

I övrigt inga förändringar i § 5, som i resterande del reglerar alla eventualiteter vid emissioner.

Punkt 12. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett belopp om högst 5 000 000 kronor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Emissioner skall vara på marknadsmässiga villkor.

Övrigt
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013, revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.cefourwine.com senast två veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid kallelsens upprättande finns totalt 563 915 808 aktier varav 10 472 700 A-aktier och 553 443 108 B-aktier.

Åhus mars 2014

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Se nyheten från Cefour