Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (Publ) har ingått principöverenskommelse om förvärv av 51 % av kapital och röster i Health & Passion AB som är exklusiv franchisetagare av varumärket Chillbox i Norden.

Cefour Wine & Beverage AB (Publ) har ingått principöverenskommelse om förvärv av majoriteten av kapital & röster i Health & Passion AB. Avtalet garanterar Cefour tilldelning om minst 51 % genom avtal med ett fåtal större aktieägare i Health & Passion AB. Blir tilldelningen större än 51 % har Cefour möjlighet att besluta om att acceptera sådan större tilldelning. Betalning avseende garanterad tilldelning av aktier i Health & Passion sker genom kontant betalning.

Mot bakgrund av pågående handel och kommande periodslut avseende teckning i teckningsoption CEFO TO3B har bolaget beslutat att informera om affären trots att slutlig tilldelning ej ännu skett. Sista dag för handel är idag, 27 maj 2015. Sista dag för teckning är 31 maj 2015. Teckning sker enligt tidigare kommunicerad instruktion på teckningssedel som kan skickas med post, fax eller e-post.

Health & Passion startade 2013 och har i dagsläget 6 egna butiker och 1 extern franchisetagare i Sverige under namnet Chillbox, med s.k. Greek frozen yoghurt som huvudprodukt. Bolaget har s.k. Master Franchise för hela Norden under en initial period om 10 år. Affären värderar hela Health & Passion AB till ca 10 mkr.

Under sitt första verksamhetsår, 2013, omsatte Health & Passion 5,6 mkr och redovisade ett resultat efter finansnetto på 192 tkr. Under 2014 har bolaget gjort stora investeringar i nya butiker, vilket har föranlett stark tillväxt. Årsbokslutet för 2014 är inte ännu reviderat, varvid slutliga siffor bedöms kunna rapporteras inom kort. Tillväxten har fortsatt under 2015.

”Förvärvet av aktiemajoriteten Health & Passion AB ligger i linje med den nya styrelsens föreslagna breddning av Cefour’s verksamhet. Vi är imponerade över vad teamet bakom Health & Passion på kort tid åstadkommit och ser en stor potential till fortsatt tillväxt och framgång genom de samarbetsmöjligheter som finns i den nya konstellationen kring Cefour. Vi är glada över att grundare och ledning ser positivt på affären och att dessa framgångsrika entreprenörer fortsätter att verka i bolaget.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

Transaktionen är villkorad, dels av godkännande vid kommande extra bolagsstämma i Cefour vari bl.a. beslut kring breddad verksamhetsbeskrivning skall behandlas, dels av godkännande från Chillbox’ globala rättighetsbolag.

”Sedan vi grundade Health & Passion 2013 har vi drivit verksamheten med innovation och passion som hörnstenar. I Cefour får vi en huvudägare och en ny partner som kan hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling att erbjuda kunderna bra, nyttiga och bekväma produkter.” säger Andreas Tzelidis, grundare och VD i Health & Passion.

”Health & Passions utveckling de första åren har varit en framgångsrik och spännande resa. Med Cefour som ny huvudägare får Health & Passion de resurser som krävs för en fortsatt utrullning av Chillbox-konceptet i Norden. Vi är mycket positiva till de synergimöjligheter gällande försäljning, marknadsföring och distribution som det nya sammanhanget möjliggör.” säger Rickard Sjöberg, ordförande och delägare i Health & Passion.

Cefour avser att driva den befintliga verksamheten inom Health & Passion som ett separat dotterbolag, i enlighet med ambitionen att genom förvärv tillföra bolaget verksamheter som ökar omsättning, kompetens och synergier som även bidrar positivt för bolagets befintliga verksamhet och resultat.

”Sedan den nya styrelsen tillträdde på årsstämman i april har vi hållit ett högt tempo både avseende Cefour’s befintliga verksamhet och nya marknads- och samarbetsmöjligheter. Förvärvet av Health & Passion är det första viktiga steget på bolagets nya resa.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00