Umida Group AB

Handelsstoppet i Cefour hävs om bolagsstämman beslutar om den föreslagna nyemissionen samt om bolaget offentliggör ett emissionsmemorandum enligt AktieTorgets krav.

AktieTorget stoppade handeln i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s (Cefour) aktie den 14 oktober 2014. Skälet var att AktieTorget bedömde att Cefours finansiella situation var så ansträngd att det inte längre fanns förutsättningar för en sund handel med aktien (se pressmeddelande från AktieTorget samma dag).

AktieTorget har därefter haft en dialog med Cefour om bolagets möjligheter att behålla sin notering på AktieTorget och om vad som krävs, vid en fortsatt notering, för att handelsstoppet ska hävas.

Cefour har under hösten beviljats företagsrekonstruktion (som alltjämt pågår) och har vidare kallat till extra bolagsstämma (att hållas den 19 december 2014) för att besluta om en delvis garanterad nyemission. AktieTorget har därefter ställt i huvudsak följande villkor för handelsstoppet ska hävas.

– Bolaget ska för AktieTorget presentera en likviditetsbudget som visar att det kommer finnas likvida medel för minst 6 månader efter handelsstart. Bolaget ska vidare uppvisa en affärsplan som med rimlig sannolikhet visar att bolaget kan finansiera sig även efter 6 månader.

– Bolaget skall informera AktieTorget vilka som är garanter (och därmed potentiella stora ägare i bolaget) i den planerade emissionen.

– Bolaget skall offentliggöra ett emissionsmemorandum som enligt AktieTorgets bedömning uppfyller de krav som bör ställas i rådande situation.

Bolaget har nu uppfyllt AktieTorgets krav avseende de två första punkterna. Det som nu återstår innan handelsstoppet kan hävas är att bolagsstämman beslutar om den föreslagna nyemissionen samt att bolaget offentliggör ett emissionsmemorandum.

Avslutningsvis vill vi nämna att Cefour i pressmeddelande den 8 december angav att det fanns goda förhoppningar om att handeln skulle kunna startas under vecka 50. Uttalande föranleddes av att AktieTorget varit otydlig i kommunikationen med Cefour, vilket vi beklagar.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post handel@aktietorget.se 


Se nyheten från AktieTorget