Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har delregistrerat 161 255 350 teckningsoptioner av serie TO4B vid senaste inlösendatum, 2016-02-15. Teckningslikviden uppgick till 8 062 767,50 kr, då teckningskursen är 0,05 kr per aktie. Nästa inlösendatum är den 15 mars 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

Efter senaste brytdatum för utnyttjande av teckningsoptionen, 2015-02-15, har delregistrering skett omfattande 161 255 350 teckningsoptioner. Denna delregistrering tillför bolaget

8 062 767,50 kr. Antalet B-aktier ökar med 161 255 350 och totalt har bolaget efter denna delregistrering 683 061 126 aktier. Aktiekapitalet ökas med 3 225 107 kr till 13 661 222,52 kr.

De som med stöd av teckningsoption TO4B tecknat B-aktier vid detta tillfälle om delregistrering erhåller sina nya aktier tisdag 1 mars 2016.

Nästa tillfälle för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO4B är 15 mars 2016. Anmälan skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB’s (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.cefourwine.com) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 – 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:         076-877 00 00


se pressmeddelandet