Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har delregistrerat 511 692 teckningsoptioner av serie TO4B vid senaste inlösendatum, 2016-04-15. Teckningslikviden uppgick till 25 584,60 kr, då teckningskursen är 0,05 kr per aktie. Teckningsoptionen förfaller i sin helhet efter 31 maj 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

Efter senaste brytdatum för utnyttjande av teckningsoptionen, 2015-04-15, har delregistrering skett omfattande 511 692 teckningsoptioner. Denna delregistrering tillför bolaget

25 584,60 kr. Antalet B-aktier ökar med 511 692 och totalt har bolaget efter denna delregistrering 760 720 415 aktier. Aktiekapitalet ökas med 10 233,84 kr till 15 214 408,30 kr.

De som med stöd av teckningsoption TO4B tecknat B-aktier vid detta tillfälle om delregistrering erhåller sina nya aktier under vecka 21, 2016.

Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO4B är 31 maj 2016, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Anmälan om teckning skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB’s (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.cefourwine.com) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 – 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Se pressmeddelandet