Umida Group AB

ANDRA KVARTALET 2016:

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 14 667 (12 062)
 • Resultat efter skatt uppgick till KSEK -2 926 (-3 154)
 • Resultat per aktie uppgick till KR -0,00 (-0,00)
 • Fullt utnyttjande av TO4B genom garanti
 • Beslut om omvänd split 100:1
 • Avtal om förvärv av Vinfabriken Sverige AB

HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2016:

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 30 692 (27 291)
 • Resultat efter skatt uppgick till KSEK -6 829 (-6 914)
 • Resultat per aktie uppgick till KR -0,01 (-0,01)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:

 • Slutförande försäljning av varumärke L.O. Smith om 1 000 000 euro
 • Slutförande förvärv av 100 % av Vinfabriken Sverige AB
 • Godkänd EKO-certifiering i produktionsanläggningen i Götene

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

ALLMÄNT

Under andra kvartalet 2016 har integrationsarbetet av L.O. Smith-koncernen, som förvärvades under första kvartalet, hållit ett högt tempo. Processen har inneburit genomgång och analys av existerande produktportfölj, en mängd nya kundmöten, påbörjad process kring samlade inköp samt förhandlingar kring möjlig utökad uthyrningsnivå i den egna fastigheten i Götene.

Under perioden ingicks avtal med The Absolut Company / Pernod Ricard om överlåtelse av varumärket ”L.O. Smith” för en köpeskilling om 1 000 000 euro. Affären slutfördes per 1 juli 2016, varvid intäkt och realisationsvinst redovisas under tredje kvartalet av 2016.

Cefours optionsprogram TO4B löpte ut 31 maj 2016 med en hög nyttjandegrad motsvarande ca 97 %. Genom garantiavtal tecknades nya aktier motsvarande de kvarvarande ca 3 %, vilket därmed gav Cefour fullt nyttjande av TO4B.

Vid Cefours ordinarie bolagsstämma, 14 juni 2016, beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag om sammanläggning av bolagets aktie genom s.k. omvänd split, 100:1. Vid genomförande av detta beslut således 100 existerande aktier bli 1. Dessutom beslöts om minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond, vilket kräver godkännande från Bolagsverket. Processen beräknas genomföras under hösten 2016.

Vid Cefours ordinarie bolagsstämma, enligt ovan, valdes även Kenneth Arnström till ordinarie styrelseledamot. Arnström, född 1968, har lång erfarenhet från internationella positioner i ledande befattningar hos Swedish Match, Expect.com samt Diageo, som är världens största spritproducent. Arnström förväntas bidra med stor branscherfarenhet och omfattande internationellt kontaktnät.

I slutet av perioden ingicks avtal om förvärv omfattande 100 % av aktierna i Vinfabriken Sverige AB. Vinfabriken tillför en omsättning om ca 30 MKR på årsbasis, med en lönsamhet om ca 5 %. Förvärvet slutfördes under juli 2016, varvid Vinfabrikens resultat- och balansräkning konsolideras från och med tredje kvartalet 2016.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Under andra kvartalet 2016 har försäljningsorganisationen förstärkts och aktivitets-nivån höjts. Alexander Jerräng är ny försäljningschef och har med sin bakgrund från bl.a. Arvid Nordqvist stor branscherfarenhet. I tillägg har Jonas Lindeborne anställts för fokusering på Cefours s.k. single-serve-produkt med förfyllda vinglas.

Marknadsbearbetningen ökar nu, inom samtliga områden, i syfte att skapa grund för en sund marknads- och försäljningstillväxt.

Single-serve-produkterna säljs nu, som tidigare meddelats, under det egna nya varumärket Selected by Glass™. Tester av kompletterande innehåll, såsom färdigblandade drinkar, pågår fortsatt med målsättning om kommersiell lansering under tredje kvartalet. Säljcykeln gentemot större arenor är fortsatt för lång men högintressant. Den bredare produktportföljen siktar på att ta ett större grepp och skapa högre attraktionskraft för arenor jämfört med andra s.k. 187-ml-lösningar.

Segmentet egna spritprodukter genomgår produktutveckling och anpassas än mer för att skapa högre träffsäkerhet i vad marknaden efterfrågar.

Storköksprodukterna säljer fortsatt bra. Segmentet är fortsatt högintressant med tillväxtmöjligheter inom EKO-produkter, vilket produktionsanläggningen i Götene nu är godkänd för. Målsättningen är att lansera en EKO-produktserie inom storkök under 2016.

Legoproduktion, såsom t.ex. genom samarbetet med amerikanska Constellation Brands ledande vodkamärke, Svedka, och andra samarbeten såsom Kronan Punsch, vodkamärket Heavy Water samt uppdragen från Spendrups, håller hög produktionskapacitet.

PRODUKTION

Produktionskapaciteten inom Cefourkoncernen är hög och bedöms klara avsevärt större volymer än vad dagens försäljningsnivåer genererar. Detta är positivt, då verksamheten därmed klarar en ökad försäljning- & orderingång utan noterbart högre kostnads- eller investeringsnivå.

Som tidigare meddelats fortgår genomlysning och analys kring en möjlig flytt av produktionslinjen i Åhus till Götene, i syfte att skapa högre grad av samordnings-möjligheter och synergieffekter.

ORGANISATION

Genom Cefours förvärv kompletteras koncernens organisation naturligt. Under perioden har organisations stärkts ytterligare inom marknad- och försäljning, genom rekryteringen av Alexander Jerräng som ny försäljningschef, samt Jonas Lindeborne som ansvarig för single-serve-försäljningen.

Allt eftersom koncernen växer så analyseras bemanningsbehovet löpande, varvid ytterligare rekryteringsbehov kan uppstå inom ekonomistyrning och försäljning.

Genom förvärvet av Vinfabriken kompletteras koncernens produktutvecklings-kompetens genom Daniel Henriksson, med bred och framgångsrik bakgrund från såväl branschen generellt som från egna bolaget Vinfabriken specifikt.

EKONOMI

Externa kostnader i form av konsulter och kostnader för rådgivare är fortsatt höga och bedöms så förbli kopplat till de förändringar i kapitalstrukturen som genomförs, såsom t.ex. sammanläggning av aktier. Cefours förvärvsstrategi för tillväxt bedöms också driva dessa externa kostnader, även fortsättningsvis.

Cefour accelererar nu processen kring genomlysning av samtliga inköps- och leverantörskostnader, även detta sker till viss del genom externa konsulter. Målsättningen är tydlig och klar – och skall framöver resultera i lägre råvaru- och materialinköpskostnader kombinerat med hälsosamt högre konkurrensutsättning bland leverantörer, både i Sverige och internationellt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Avyttring av varumärket L.O. Smith

Som tidigare meddelats ingicks under andra kvartalet avtal med The Absolut Company / Pernod Ricard om avyttring av varumärket L.O. Smith. Transaktionen fastställdes och slutfördes 1 juli 2016, genom betalning av köpeskillingen 1 000 000 euro, varvid resultatpåverkan redovisas i tredje kvartalet 2016.

Förvärv av Vinfabriken Sverige AB

Den 30 juni 2016 ingicks avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Vinfabriken Sverige AB. Förvärvet slutfördes under juli månad genom erläggande av kontant köpeskilling jämte beslut om emission av vederlagsaktier som resterande del av köpeskilling. Under räkenskapsåret 2015 omsatte Vinfabriken ca 30 mkr med en lönsamhet om ca 5 %. Finansiellt kommer Vinfabriken konsolideras i Cefour-koncernen från och med tredje kvartalet 2016.

EKO-certifiering av produktionsanläggning

Under andra kvartalet inleddes en process för s.k. EKO-certifiering av produktions-anläggningen i Götene, vilket syftar till en än högre kvalitetsnivå samt till att möta marknadens efterfrågan kring ekologiska produkter. Processen har pågått under sommaren och efter rapportperiodens slut har EKO-certifiering erhållits.

PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Rapporten följer de principer som använts i årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Delårsrapport tredje kvartalet 2016 (juli – september), 2016-11-30

Bokslutskommuniké (oktober – december samt helår 2016), 2017-02-28

Åhus den 31 augusti 2016

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Mats Jämterud                                        Kenneth Arnström
Styrelseordförande                                  Styrelseledamot

Oscar Garrido                                          Johan Sjökvist
Styrelseledamot                                       Styrelseledamot

Henrik Sundewall
Verkställande direktör