Umida Group AB

Andra kvartalet 2015:

 • Nettoomsättningen uppgick till: 78 (1 632) KSEK
 • Resultatet uppgick till: – 3 044 (- 1 721) KSEK
 • Resultatet per aktie var: – 0,02 (-0,00) SEK
 • Teckningsoptionsprogrammet TO3B tillför bolaget 2 431 KSEK, före kostnader
 • Riktad nyemission som garanti för TO3B tillför bolaget 2 000 KSEK, före kostnader
 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till: 8 077 KSEK
 • En nedskrivning av kvotvärdet från 50 öre per aktie till 5 öre registrerades hos Bolagsverket.
 • I maj förlängde Tingsrätten i Kristianstad rekonstruktionsperioden med tre (3) månader.

Januari – juni 2015:

 • Nettoomsättningen uppgick till: 557 (1 818) KSEK
 • Resultatet uppgick till: – 6 269 (- 4 007) KSEK
 • Resultatet per aktie var: – 0,03 (- 0,00) SEK

Väsentliga händelser efter rapporttillfället:

 • Bolaget har skickat ut ackordsförslag till samtliga borgenärer, innebärande en föreslagen nedskrivning om 75 % av samtliga oprioriterade skulder, varefter Kristianstads Tingsrätt per den 2015-08-11 beslutat i enlighet med det av bolaget föreslagna offentliga ackordsförslaget.
 • Kristianstads Tingsrätt har per den 2015-08-11 därmed också beslutat att bolaget skall erhålla förlängning av pågående rekonstruktion i ytterligare 3 månader, i syfte att låta beslutet om ackordsförslag vinna laga kraft.

Verksamheten under kvartalet

Allmänt

På ordinarie årsstämma den 23 april 2015 valdes en ny styrelse bestående av Oscar Garrido, Mats Jämterud, Johan Sjökvist och Henrik Sundewall, in i bolaget.

Produktionsnivån var låg under andra kvartalet, bland annat på grund av planerade underhållsarbeten i produktionslinjen.

Kvartalet kännetecknas vidare av pågående rekonstruktion och det intensiva arbete som det medfört. Nyvald styrelse och utsedd VD, Henrik Sundewall, har med emfas varit drivande kring att få ett ökat tempo i den pågående rekonstruktionsprocessen. Resultatet av detta står att finna under Väsentliga Händelser Efter Rapportperioden.

Under kvartalet har styrelsen meddelat sin ambition kring breddning av verksamheten, varvid extra bolagsstämma hålls 2015-08-20 innehållande bland annat förslag om uppdaterad verksamhetsbeskrivning.

Vidare slutfördes emission kopplad till teckningsoption, CEFO TO3B, med teckningsperiod till och med 31 maj 2015. Nyteckning av aktier relaterat till denna teckningsoption innebar att bolaget tillförs ca 2,4 MSEK före emissionskostnader. För att möjliggöra garanti för viss del av det totala utrymmet inom CEFO TO3B, tecknade bolaget avtal om riktad nyemission om som högst 2 MSEK före emissionskostnader och garantikostnader.

Marknad

Cefour’s marknadsbearbetning under kvartalet har primärt varit fokuserad på befintliga kunder och samarbetspartners.

Bolagets samarbetspartner i Storbritannien tecknade under kvartalet avtal med den välbesökta arenan SSE Hydro, vilket får anses vara en bra start på inslagen väg.

Genomlysning av existerande samarbetsavtal och andra överenskomna strukturer kopplat till kunder och samarbetspartners har också varit ett genomgående tema under kvartalet, i syfte att skapa bättre förutsättningar för bolagets försäljningsstrategier och planer framåt.

Produktion

Under kvartalet var produktionsnivån låg bland annat på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet med kvalitetshöjande åtgärder fortsätter, både rent processmässigt såväl som genom att engagera ett utökat professionellt stöd inom upphandling av vin.

Organisation

Arbetet med att skapa en flexibel och volymorienterad bemanning och organisation fortsätter i syfte att reducera del av den fasta kostnadsstrukturen.

Ekonomi

Kostnader för genomförda emissioner jämte garantiersättningar har under första halvåret fortsatt varit höga, i tillägg till externa kostnader för rådgivare och advokater kopplat till pågående rekonstruktion. Den högre externa kostnadsnivån bedöms kvarstå under rekonstruktionsperioden, varefter dessa kostnader bedöms minska så snart bolaget kan lämna rekonstruktionsfasen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Produktions- och inköpsstruktur

Bolaget drabbades vid halvårsskiftet av leveransproblem från underleverantör av den plastfilm som används för produktion av glas. Detta har föranlett produktionsstopp och förlorade försäljningsorder under sommaren. Händelsen understryker behovet för det intensifierade arbete som pågår kring produktionsplanering och inköpsprocesser.

Beslut om offentligt ackord

Kristianstads Tingsrätt beslöt 2015-08-11 i enlighet med bolagets ackordsförslag om offentligt ackord, vilket innebär en nedskrivning av oprioriterade skulder med 75 %. Beslutet vinner laga kraft 2 september 2015 om inget oförutsett sker.

Förlängd rekonstruktionsperiod

Baserat på ovan nämnda beslut om offentligt ackord, har Kristianstads Tingsrätt vidare beslutat om förlängning av den pågående rekonstruktionen. Beslutet innebär att bolaget fortsatt är under rekonstruktion intill dess att beslut om offentligt ackord vinner laga kraft, varefter bolaget lämnar rekonstruktionsfasen.

Flytt till ordinarie lista hos AktieTorget

Styrelsen och ledningen för företaget har tydlig ambition att skapa förutsättning för att få aktien återflyttad till ordinarie lista. Ett första och avgörande steg i denna process är att bolaget lämnar rekonstruktionsfasen.

Principer för rapportens upprättande

Rapporten följer de principer som användes i Årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2015 kommer att lämnas den 20 november.

Åhus den 20 augusti 2015

Mats Jämterud
Ordförande

Henrik Sundewall
ledamot och VD

Oscar Garrido
ledamot

Johan Sjökvist
ledamot


Document dividerSe rapporten