Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) väljer att utnyttja bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman och genomför en garanterad företrädesemission om 4 MSEK samt ett riktat konvertibelt lån om 10 MSEK med medföljande option om 5 MSEK 2012.

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har för att kapitalisera upp bolaget och skapa uthållighet kassaflödesmässigt beslutat att genomföra dels en riktad konvertibel om 10 MSEK med en option om ytterligare 5 MSEK i emitterade aktier vid konvertering 2012, och dels en företrädesemission för befintliga aktieägare om 4 MSEK, vilken i sin helhet garanterats. Vid ordinarie bolagsstämman den 12 april 2011 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Företrädesemissions villkor innebär att för varje aktie av aktieslag A eller B erhålles en teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av aktieslag B för 0,25 SEK. Aktieägare är garanterade 1 ny aktie / 10 gamla aktier, men kan teckna sig för flera och tilldelning sker då under förutsättning att hela emissionen ej tecknats. Vid överteckning kommer bolaget att ge tilldelning efter tid då bolaget erhållit teckningen. Företrädesemissionen är till sin helhet garanterad av ett konsortium bestående av huvudaktieägare samt ny investerare. Beslutet om nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 16 256 400 till 178 820 400 stycken aktier och att aktiekapitalet ökas med 1 625 640 SEK. Bolaget tillförs totalt 4 064 100 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Ett riktat konvertibelt lån ställs ut till en för Cefour strategisk investerare i USA, som är verksam i USA och Mexiko inom bilindustrin och har kopplingar till Cefours agent Svenska Food & Beverage i Texas. Cefour har valt att bjuda in denna investerare, då vi ser potentiella möjligheter till samarbete inom logistik, försäljning och på sikt etablering av tillverkning lokalt. Konvertibelns villkor innebär att innehavaren lånar ut 10 MSEK till Cefour till en årlig ränta om 7%. Konvertibeln förfaller den 19 maj 2012 och innehavaren har rätt att konvertera lånet till aktier till kursen 0,25 SEK per aktie under perioden 10-19 maj 2012. Vid full konvertering ökar antalet B-aktier med 40 000 000 aktier och aktiekapitalet ökas med 4 MSEK. Totalt tillförs bolaget 10 MSEK i eget kapital vid konvertering.

I tillägg till den riktade konvertibeln har innehavaren tilldelats en option att teckna ytterligare 5 MSEK i nya aktier till samma villkor under förutsättning att lånet i sin helhet konverteras till aktier. Optionen att köpa 20 000 000 nyemitterade aktier förfaller den 19 maj 2012. Vid utnyttjande av utställd option ökar antalet B-aktier i bolaget med 20 000 000 och aktiekapitalet ökas med 2 MSEK. Totalt tillförs bolaget 5 MSEK i eget kapital vi utnyttjande av optionen.

Tidplan för företrädesemissionen:
Avstämningsdag:                         19 september 2011
Handel med teckningsrätter:        20 september – 3 oktober 2011
Teckningsperiod:                          20 september – 6 oktober 2011

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat