Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har på begäran av Capillum Holding AB omvandlat 5 500 000 A aktier till B aktier.

Efter denna omvandling, men före registrering av företrädesemissionen, uppgår antalet aktier till totalt 443 123 638 stycken, varav 11 700 000 stycken utgör A aktier och 431 423 638 stycken är B aktier.

Begäran kom in i anslutning till teckning i företrädesemissionen och ärendet registrerades hos Bolagsverket 2013-12-13.

Efter ovan nämnda transaktion och teckningen i företrädesemissionen kommer Capillum att inneha 52 658 713 B aktier, vilket motsvarar 7,8 % av röster samt 9,3 % av kapital.

Bolaget har för AktieTorget även presenterat en likviditetsbudget som utvisar att bolaget, genom de medel som tillförts Bolaget i den nyss genomförda nyemissionen, har goda förutsättningar att klara av dels sina förfallna skulder idag och dels andra löpande betalningar under 2014.

AktieTorget har mot den bakgrunden beslutat att handeln med bolagets aktie åter ska ske på AktieTorgets ordinarie lista. AktieTorget informerar separat om detaljerna för detta.

För ytterligare information vänligen kontakta:

– Styrelseordförande i Cefour W&B Jan Nilstadius – 070-300 50 20
– Anna-May Wester, VD i Capillum Holding AB, 070-849 14 39


Se nyheten från Cefour