Umida Group AB

Nettoomsättningen exklusive punktskatter minskade med 4 214 KSEK jämfört med tidigare år, motsvarande en minskning på 19,8 procent. För helåret 2019 ökar nettoomsättningen med 800 KSEK jämfört med 2018.

Rörelseresultatet för kvartalet blev -8 564 KSEK jämfört med -1 359 KSEK för samma period föregående år, en försämring med 7 205 KSEK.

Bolagets bruttomarginal för perioden är 36 procent jämfört med 40 procent föregående år.

Resultatförsämringen är främst kopplad till den stora omställning som bolaget genomfört under året där en stor del kostnader av engångskaraktär har realiserats under kvartalet. Bland annat genom kraftiga lagernedskrivningar av tidigare sortiment och insatsmaterial samt kostnader relaterade till fastighetsförsäljningen, åtgärder som varit nödvändiga för att slutföra de sista stegen i bolagets turnaround-process.

Försäljningen av den strategiskt viktiga Brands For Fans-portföljen tappande något i försäljning med 721 KSEK under kvartalet men portföljen svarar dock under helåret 2019 för 45 procent av bolagets totala omsättning. Totalt sett uppgår försäljningsökningen för Brands For Fans-portföljen till 113 procent under 2019 jämfört med helåret 2018.

Motörhead-varumärket ökade under kvartalet sitt bidrag till försäljningen med 721 KSEK gentemot föregående år, för helåret 2019 är ökningen totalt 8 144 KSEK jämfört med 2018.

Under det fjärde kvartalet har försäljningen av bolagets glöggsortiment minskat med 4 840 KSEK jämfört med samma period föregående år. Huvuddelen av detta beror på en tidigareläggning av försäljningen till det tredje kvartalet, då försäljningen av glögg ökade från 938 KSEK till 3 379 KSEK under 2019. Totalt sett är nettoeffekten i glöggförsäljningen dock en minskning med 2 474 KSEK för helåret 2019 drivet av färre listade produkter hos Systembolaget.

Inom matlagningssortimentet fortsätter det egna varumärket Monte Flor sin tillväxt med 436 KSEK under kvartalet, och totalt för helåret är ökningen 1 456 KSEK.

Bolaget har under kvartalet vunnit en upphandling av cider på Systembolaget värd upp till 8 100 KSEK i nettoomsättning på den svenska marknaden under de första 12 månaderna efter lansering i juni 2020.

Bolaget har under kvartalet lanserat en ny produkt tillsammans med partnern Sweden Rock, en distilled craft gin som lanserats via Systembolagets beställningssortiment. Vid tidpunkten för kvartalsrapporten har produkten redan tagits in i sortimentet i ett 30-tal butiker.

Bolaget tecknade inför försäljningen av sin fastighet i Götene ett nytt hyresavtal med den externa hyresgästen Eilogistik.

I slutet av december tecknades därefter ett slutgiltigt avtal om försäljning av fastigheten där bolaget tidigare haft sin produktionsanläggning. Affären skedde till fullt marknadsvärde baserat på en värdering av fastigheten om 24 000 KSEK. Affären medför en reavinst för bolaget om ca 7 000 KSEK och möjliggör för Umida att lösa samtliga sina lån.

 

Bokslutskommunike 2019 Umida Group AB

Attachments