Umida Group AB

Fjärde kvartalet 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 60 (331) KSEK.
• Resultatet uppgick till -2 752 (-2 773) KSEK.
• Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 12 593 (13 816) KSEK.
• Bolagets soliditet var 68 (57) procent.
• Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 036 (6 593) KSEK.

Januari – december 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 3 742 (4 812) KSEK.
• Resultatet uppgick till -11 641 (-10 067) KSEK.
• Investeringar under året uppgår till 0 (2 157) KSEK.
• Kapitalanskaffningen under året uppgår till 10 418 (9 593) KSEK.
• Styrelsen kommer inte att föreslå att någon utdelning lämnas för 2013.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För ytterligare information kontakta;

Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99


Se hela rapporten från Cefour