Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Cefour har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 april 2014 beslutat att genomföra en kontant nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Erbjudandet innebär att tre gamla aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en ny B-aktie, dvs. 1:3. Teckningskursen för varje ny aktie kommer att uppgå till 3 öre vilket motsvarar en rabatt om drygt 34 procent på den genomsnittliga aktiekursen de senaste fyra veckorna.

Några garanter finns inte för denna emission.

Erbjudandet 
För varje innehavd aktie, oavsett serie, på avstämningsdagen den 3 juni 2014 erhålls en (1) teckningsrätt. Varje tre-tal (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskursen är fastställd till 3 öre per aktie. Teckning av aktier skall göras under perioden 5 juni – 19 juni 2014.

Antalet aktier idag uppgår till totalt 563 915 808 stycken varav 500 000 stycken är A-aktier. I förevarande emission tecknas enbart B-aktier

Tidplan företrädesemission:
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 28 maj 2014
Första dag för handel exklusive teckningsrätt: 30 maj 2014
Avstämningsdag: 3 juni 2014
Teckningsperiod: 5 – 19 juni 2014
Handel i teckningsrätter: 5 – 16 juni 2014
Handel i BTA: 5 juni till och med att emissionen blir registrerad på Bolagsverket

Emissionen
Med ett kvotvärde om 1 öre innebär detta att aktiekapitalet i emissionen kommer att öka med högst 1 879 719,36 kronor och högst 187 971 936 B-aktier. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning senast den 19 juni 2014, vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 639 158 kronor. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt instruktion på avräkningsnota enligt plan senast den 30 juni 2014. De nyutgivna aktierna ger rätt till utdelning för räkenskapsåret 2014.

Teckning med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter) skall göras genom kontant betalning.

För det fall inte samtliga teckningsrätter tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt och i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

I tredje hand sker tilldelning genom lottning.

Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Betalning av aktier tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota.

OBS! Styrelsen kommer till en kommande extra bolagsstämma föreslå att det delas ut två serier av teckningsoptioner till samtliga aktieägare, helt vederlagsfritt. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara direkt efter leverans av aktierna i ovan nämnda emission.

Villkoren är inte fastlagda i detalj men styrelsen kommer att verka för att villkoren kommer att bli fördelaktiga. Den första serien kommer enligt planerna ha en teckningstid tidig höst 2014 och den andra under första kvartalet 2015.

På samma extra stämma kommer även en ny styrelse och revisor att väljas. Det kommer också att föreslås en sammanläggning av aktier. Mer om detta kommer att presenteras i kallelsen inom kort.

Teckningshandlingar och en sammanfattning av memorandum finns senast från och med den 3 juni 2014 tillgängliga för nedladdning på följande hemsidor:

www.cefourwine.com
www.eminova.se
www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage
Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour