Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) får härmed meddela att aktierna i Cefours riktade nyemission om 2 mkr till Richard Näsström är registrerade hos Bolagsverket och kommer därför distribueras till ägarens depå inom kort.

Den sedan tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Richard Näsström har nu registrerats hos Bolagsverket. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på mottagarens depå den 16 september 2015.

Den riktade nyemissionen om 2 mkr gjordes som en form av garanti för bolagets tidigare teckningsoption CEFO TO3B, och innebär emissionskostnader understigande 10 tkr samt garantiersättning om 300 tkr.

Bolagets totala antal aktier kommer att öka från 184 085 745 aktier innan emissionen till 217 419 078 aktier efter emissionen, en ökning med 33 333 333 aktier.

Bolagets aktiekapital om 9 204 287,25 kr ökas därmed med 1 666 666,65 kr och blir totalt 10 870 953,90 kr efter emissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:       076-877 00 00


Document dividerSe nyheten