Umida Group AB

Umida Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Umida”) meddelade den 9 januari 2023 att Bolaget, genom sitt helägda dotterbolag Götene Vin & Sprit AB, ingått avtal om förvärv av inkråm med Ekobryggeriet i Sverige AB (”Säljaren”) av bland annat rättigheterna till varumärket Ekobryggeriet och den portfölj av premiumtonics och drinkmixers som Säljaren säljer på flera marknader genom olika distributionskanaler. Förvärvet har idag slutförts och styrelsen i Bolaget har beslutat om emission av Vederlagsaktierna med stöd av styrelsens emissionsbemyndigande från årsstämman 2022.

Den 9 januari 2023 meddelandes att Bolaget, genom sitt helägda dotterbolag Götene Vin & Sprit AB, ingått avtal om förvärv av inkråm med Ekobryggeriet i Sverige AB (”Säljaren”). Köpeskillingen för förvärvet uppgår till totalt 11 MSEK och erläggs dels med kontanta medel om 6 MSEK, dels med en revers uppgående till 5 MSEK, att användas som betalning för nyemitterade B-aktier i Umida till en kurs om 4 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”).

Köpeskilling och emission av Vederlagsaktier

Styrelsen har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 10 maj 2022, beslutat om en apportemission till Säljaren av 1 250 000 Vederlagsaktier. Teckningskursen för Vederlagsaktierna uppgår till 4 SEK per aktie, totalt 5 000 000 SEK och har fastställts genom förhandlingar med Säljarna i samband med förvärvet av Ekobryggeriet. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra åtaganden i enligt med inkråmsöverlåtelseavtal. Utöver Vederlagsaktierna erlades även 6 MSEK kontant som köpeskilling för förvärvet.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom apportemissionen, och efter registrering av företrädesemissionen som Bolaget offentliggjorde den 9 januari 2023, kommer Umidas aktiekapital öka med 429 051,36 kronor till cirka 9 247 239,49 kronor. Antalet aktier av serie B kommer efter apportemissionen att uppgå till 26 930 946 och antalet aktier av serie A kommer uppgå till 10 000. Antalet röster i Umida kommer efter apportemissionen att uppgå till 26 940 946. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till 4,64 procent (efter registrering av företrädesemissionen).

”Vi är otroligt glada att vi idag tagit över Ekobryggeriet. Produkterna och varumärket har redan idag en stark position på den svenska marknaden men vi ser mer optimist fram emot att stärka positionen ytterligare via att brädda varumärket samt växa internationellt. Den första lanseringen under varumärket kommer redan imorgon då vi lanserar Ekobryggeriets Ekologiska Gin i nästan 400 utan Systembolagets butiker.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Filip Lindquist
Verkställande Direktör

filip.lundquist@umidagroup.se
+ 46 769 42 41 21

 

Lämna ett svar