Umida Group AB

Det är efter en händelserik start på hösten som jag sätter mig för att komma ikapp med informationen till Er aktieägare och ev. andra intresserade. Eftersom Bolaget rapporterade för det andra kvartalet under augusti så utgick den månadens VD-brev, men desto fler nyheter att berätta om nu i stället. Liksom tidigare struktureras informationen efter de fyra fokusområden som Bolaget arbetar med: Förvärvsstrategin, Egna varumärken och produktutveckling, Försäljning samt Produktionssynergier och effektivisering. Avslutningsvis uppdateras om ett par formella, tidigare beslutade ärenden.

Förvärvsstrategin

Den första nyheten kopplade till tidigare gjorda förvärv är att vi som kommunicerades den 16 september tillsammans med vår partner och kund Constellation Brands har beslutat att avtalet mellan L.O. Smith och Constellation om flaskfyllning (s.k. tappning) och leveranser av bulksprit för produkten Svedka upphör per 31 december 2016.

Naturligtvis är det inte roligt att se en hög andel av Bolagets omsättning försvinna och ett långvarigt samarbete förändras. Men givet framförhållningen i beslutet och vår fortsatt goda relation med Constellation så är jag ändå försiktigt mer positiv till de möjligheter som öppnas upp än negativ över de kortsiktiga förändringarna som det innebär.

Produktionsuppdraget för Svedka har legat hos L.O. Smith under lång tid. Genom vår täta relation har vi hela tiden haft god inblick i Svedkas utveckling på de internationella marknaderna utanför Nordamerika. Det är ingen hemlighet att volymerna av Svedka som vi producerat har minskat successivt under en längre tid. I och med inköpen av bulksprit och produktionsmaterial har genomflödet av produkter kopplade till Svedka varit stort, och som en konsekvens drivit upp omsättningen. Avtalsvillkoren har dock stipulerat att vi haft minimala påslag för merparten av inköpen, vilket gjort att marginalerna varit låga.

Dessutom har Constellation haft ensamrätt på vodkaproduktion inom Svedka-segmentet i vår anläggning, något som begränsat vår möjlighet att ta oss an andra kunder med konkurrerande vodkauppdrag. Givet den fortsatt stora efterfrågan på svensk vodka runt om i världen är detta något som vi löpande får förfrågningar om. För denna typ av uppdrag är marginalerna ofta högre och chansen till tillväxt bättre än för många andra typer av uppdrag.

Vår dialog med Constellation Brands är fortsättningsvis mycket god och vi är förhoppnings-fulla att nya möjligheter kopplade till vårt långa samarbete skall uppstå. Samtidigt jobbar vi hårt med att kompensera volymbortfallet inför 2017 med nya, lönsamma uppdrag. Därför är det roligt att det finns flera ljuspunkter som förhoppningsvis kan balansera upp beslutet om Svedka-uppdraget, inte minst kopplade till Bolagets andra stora förvärv.

Efter sommarens förvärv av Vinfabriken i Sverige AB har vi snabbt märkt hur den pågående integrationen av företagen lett till en stark och samlad kraft i vår marknadsbearbetning. Tillsammans med det tidigare förvärvade L.O. Smith AB har vi nu förmåga att föreslå kundlösningar och lämna offerter på ett brett produktsortiment. Ett exempel på hur detta redan har realiserats är de anbud och offerter som koncernen kunnat lämna på ett par strategiska upphandlingar som Systembolaget just nu genomför. Baserat på den försäljningsframgång som Vinfabrikens ekologiska gin BioStilla haft de senaste åren så har Systembolaget begärt in offert på ytterligare en ekologisk gin, vilket vi offererat för besked senare under hösten. Vi har även offererat en ekologisk akvavit på förfrågan från Systembolaget. Även om vi är långt ifrån ensamma om att delta i upphandlingarna och många faktorer spelar in när det gäller vem som vinner uppdragen så är det ett nytt och viktigt steg för Bolaget att ha såväl kompetens och kapacitet att kunna offerera på denna typ av upphandlingar. Att det även är just ekologiska produkter som efterfrågats är extra intressant, mer om detta nedan.

Med två för oss större förvärv genomförda under det senaste dryga halvåret så är det naturligt att integrationsarbetet är tidskrävande för all personal och ledning. Jag vill dock understryka att Bolaget även fortsättningsvis har såväl en tydlig förvärvsagenda som finansiell beredskap att kunna agera vid rätt förutsättningar och en attraktiv uppköpskandidat.

Egna varumärken och produktutveckling

Efter försäljningen av varumärken L.O. Smith till The Absolut Company har ett intensivt arbete pågått med utveckling av nytt varumärke och kommunikationskoncept för det framgångsrika Lacks-sortimentet. Den totala försäljningsandelen som dessa produkter representerar är som tidigare kommunicerats begränsad (än mer så efter förvärvet av Vinfabriken), men arbetet har varit prioriterat eftersom ”shots”-segmentet inte har någon klar ledare eller ”driver” (vid sidan av Jägermeister, naturligtvis). Med starka produkter som Hallon-Lacks ser vi en stor potential, inte minst kommunikativt, att ta på oss en sådan roll. Därför är det mycket tillfredställande att kunna berätta att vårt nya varumärke Shot 4.4 nu är godkänt av Systembolaget för säljstart den 1 december, i linje med vår tidigare tidplan och klart före deadline enligt avtalet med Absolut. Varumärket Shot 4.4 är utvecklat tillsammans med ett erfaret team och har testat mycket väl hos konsumenter, både huvudmålgruppen och andra. Namnet härrör sig från det faktum att en shot trots det vanligen förekommande namnet inte har någon ”officiell” eller reglerad volym. Utom i Utah, där en shot definieras som 1,5 US fl oz, eller 4,4 cl. För att lansera det nya varumärket och börja berätta den här ”storyn” är en med våra mått mätt större marknadsföringskampanj planerad för hösten (naturligtvis inom de ramverk och regler som alkoholmarknadsföring omfattas av). Shot 4.4 Hallon Lakrits kommer från start ha en stor distribution hos Systembolaget, med övriga smaker inledningsvis i beställningssortimentet. I planerna finns naturligtvis också att presentera hela Shot 4.4-serien för potentiella exportpartners- & kunder.

Annat pågående arbete kopplat till våra egna varumärken är att vi re-designar hela vår digitala närvaro. Samtliga hemsidor och övriga digital/social plattformar görs om i syfte att skapa tydligare produktbeskrivningar och än mer lättillgänglig information, med ambitionen att konvertera inkommande förfrågningar än bättre (”sälja mer”). Detta för oss in på fokusområde nummer 3.

Försäljningsarbete

Som jag nämnde ovan så känns det mycket bra att vi nu har kapacitet att systematiskt bearbeta kunder och förfrågningar där vi tidigare varit för små, saknat kompetens eller efterfrågade produkter/erbjudande. Vid sidan av detta viktiga steg så har två andra områden utvecklats i rätt riktning på senare tid.

Det första är den internationella försäljningen, där vi genom vår partner BSL i UK nu även säljer Cefours single-serve-lösning på Sheffield Arena (Sheffield), Manchester City FC Academy (Manchester) samt till Tottenham Hotspur FC (London). Vårt arena-koncept som sedan tidigare finns på bl.a. Wembley Arena och SSE Hydro Arena rullas nu ut, även om inga försäljningsvolymer kan anges för denna inledande försäljningsfas. Vårt tidigare test av cocktails som ready-to-serve har väckt stort intresse från kunder och partners och min förhoppning är att vi närmar oss konkreta orders/samarbeten. Rundar vi av det internationella försäljningsarbetet så finns ett antal spännande konversationer som jag hoppas kunna utveckla mer framöver. Min bedömning är att det är oerhört viktigt för oss att ha rätt partners och kunder på respektive marknad, något som gör att vi skyndar kontrollerat i denna fråga.

Det andra viktiga området, framför allt för försäljningen på den svenska marknaden, är att Bolagets produktion blivit eko-certifierat. I och med detta har vi påbörjat en aktiv bearbetning av både grossister och kunder, t ex större restaurangkedjor, storkök, skolor, cateringföretag m.m. För dessa kunder har leverantörers förmåga att kunna leverera i enlighet med kundernas ekologiska strategi blivit helt centralt, då de ofta enbart köper ekologiska varor. Här har vi nu skapat en tydlig konkurrensfördel då få av våra konkurrenter är ekocertifierade. Även om införsäljningsprocesserna är långa för denna typ av stora volymer så är våra ambitioner och förhoppningar stora, vilket redan säkrade offertförfrågningarna stödjer. Som de tidigare nämnda upphandlingarna från Systembolaget indikerar så är detta inte längre bara en trend utan en helt central del av vårt marknadserbjudande, så det är med stor tillfredställelse jag betraktar även eko-certifieringen som en viktig milstolpe för Cefour detta händelserika år.

Produktionssynergier och effektivisering

Arbetet med att konkret se över möjligheterna att realisera – eller i alla fall åskådliggöra – värdet i den 12.000 m2 stora fastighet som Bolaget äger sedan förvärvet av L.O. Smith är nu initierat. Marknaden för kommersiella fastigheter är fortfarande intressant och intresset från de mäklare som kontaktats är tydligt. Vidare förs även en dialog med vår hyresgäst, E-Logistik, om att öka den andel av fastigheten i Götene som de hyr. Ambitionen är att finna en plan för hur E-Logistik ska kunna hyra hela den outnyttjade delen av fastigheten inom ca 6 månader.

Arbetet med att identifiera och kvantifiera synergieffekter och möjliga kostnadsbesparingar inom koncernens samtliga bolag börjar närma sig slutskedet. Utöver det har Bolaget tagit hjälp av firman Schening & Co för inledande supply chain- & produktkalkyleringsstöd. Detta i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i produktkalkyler och kostnadshantering.

Avslutningsvis har en intern audit-process inletts där samtliga leverantörer gås igenom och samtliga inköp konkurrensutsätts på ett hälsosamt sätt (främst beträffande leverantör/produkt/volym/inköpspris/leveransvillkor/betalningsvillkor). Ambitionen är självklart att säkerställa ett konkurrenskraftigt kostnadsläge i verksamheten och kring produkterna som produceras. En fortsatt översyn av koncernens kostnadsnivå – rent generellt – fortgår med målsättningen att nå ytterligare synergier bolagen emellan.

Avslutande framåtblick

Under det tredje kvartalet kommer som tidigare meddelats köpeskillingen från försäljningen av L.O. Smith-varumärket att intäktsföras.

Processen kring sammanläggningen av bolagets aktie (omvänd split 100:1) fortgår och bedöms genomföras som planerat under hösten. Jag har nåtts av en del frågor kring detta, och utan att låta VD-brevet bli till en aktieskola så vill jag ändå poängtera att den omvända spliten som sådan vare sig leder till att Bolaget blir värt 100 gånger mer eller för den delen endast en hundradel av vad värdet är nu. Syftet med att minska antalet aktier är att få en aktiekurs i ett annat prisintervall. Som en gammal ekonomiprofessor en gång sade till mig, ”en tårta som delas i dubbelt så många bitar är fortfarande lika stor”.

Jag hoppas att hösten börjat i lika högt tempo för Er som den gjort för Cefour – det är spännande tider och alla arbetar hårt för att fortsätta leverera på vår strategi. Tack för att ni orkat läsa ända hit och tack för Ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse.

Åhus 19 september 2016

Henrik Sundewall

Verkställande direktör