Umida Group AB

I det förra VD-brevet för en dryg månad sedan så blickade jag bakåt och berättade om de enligt mig största händelserna under bolagets senaste verksamhetsår, de drygt 12 månader som gått sedan jag själv och övriga styrelsen trädde in i Cefour. Den här gången tänkte jag i stället se framåt och utveckla några av de tankar och ambitioner om Cefours framtid som presenterades på årsstämman den 14 juni. Grunden är den presentation som jag där höll och som tidigare tillgängliggjorts på bolagets hemsida och via AktieTorget.

Det första fokusområdet för Cefour är att vi arbetar aktivt med en förvärvsstrategi. Sedan en längre period tillbaka, egentligen ända sedan förra våren, så letar vi och utvärderar kontinuerligt potentiella förvärvsobjekt. Våra främsta kriterier är att vi söker välskötta bolag med egna varumärken (för högre lönsamhet) samt att objekten idealiskt skall ha goda förutsättningar för att generera skalfördelar och möjliga synergier. I och med förvärvet av L.O. Smith Holdings AB breddades Cefours erbjudande och kompetenser, vilket gör att verksamheter som spänner över vin, sprit, flytande matlagningsprodukter och alkoholfria drycker är aktuella som potentiella förvärv. Vår ambition är att göra majoritetsförvärv och vi ser gärna att säljande part stannar kvar som delägare framåt (i moderbolaget Cefour), eftersom det borgar för stabilitet, överföring av kompetenser och relationer, samt naturligtvis är ett bevis på en långsiktig tro på Cefour och dess verksamhet. Rent konkret finns inga uttalade målsättningar i antal förvärv eller i storlek, men vi har både möjligheterna och ambitionerna att fortsätta öka Cefour-koncernens storlek.

Fokusområde nummer två är de egna varumärkena och utveckling av nya produkter kopplade till desamma. Här arbetar vi intensivt för närvarande med att omprofilera Lacksserien (vari HallonLacks är den produkt vi för närvarande säljer mest av) med en uppdaterad varumärkesprofil (efter försäljningen av L.O. Smith-varumärket), något som kommer att vara klart under 2016, i god tid för att fasa ut den nuvarande produktdesignen innan slutdatum enligt avtalet med The Absolut Company. I tillägg har vi som mål att lansera 1-2 nya spritprodukter under eget varumärke under 2016, något som kommer att komplettera produktsortimentet och där målsättningen är att nå fast distribution via Systembolaget utöver potentiella exportmöjligheter.

Inom vårt storkökserbjudande så arbetar vi med att konvertera Blombergs-sortimentet till ekologiska produkter, något som blir allt mer efterfrågat av restaurangkunderna. Cefour-koncernen arbetar idag med ett flertal grossister som kunder, men vårt mål är att öka detta antal och bli ett topp-3-val hos samtliga större grossister som säljer till storkökskunderna. För att möjliggöra detta planerar vi även för att under 2016 lansera 1-2 partnerskap som kompletterar vårt befintliga Blombergs-sortiment med ytterligare attraktiva varumärken och produkterbjudanden för storkökskunderna.

Ytterligare en lansering planeras inom single-serve-lösningarna, Cefours ursprungliga produktserie med färdigfyllda plastglas. Här är vår plan att under det tredje kvartalet 2016 testlansera en cocktail-serie som komplement till det vinsortiment som nu erbjuds, bland annat under vårt varumärke Selected By Glass.

Det tredje viktiga området där vi ökar våra ansträngningar är inom försäljning. Här arbetar vi både med att stärka vår egen försäljningsorganisation under försäljningschef Alexander Jerrängs ledning. Alexander har en gedigen branscherfarenhet, bland annat från Arvid Nordquist, och arbetar nu dedikerat för Cefour med att förbättra vår närvaro på marknaden och arbeta mer systematiskt med kundbearbetning och försäljning. En av målsättningarna med försäljningsarbetet är att under 2016 teckna avtal med 1-3 nya försäljningspartners för nya marknader, liknande den konstruktion som finns för USA, Storbritannien och Spanien. När det gäller internationell försäljning så är vi mycket glada över att Kenneth Arnström valdes in som ny styrelseledamot på stämman. Kenneths långa erfarenhet från multinationella företag som Diageo, Swedish Match och Philip Morris kommer att tillföra stor kompetens och många värdefulla kontakter inför Cefours fortsatta internationella expansion.

När det gäller fokusområde nummer fyra, produktionssynergier och effektivisering, så kanske inte det låter lika spännande som förvärv, varumärken, försäljning och expansion. Men som jag berättade på stämman så ser jag potential även här, liksom möjligheter att lyfta fram ”dolda värden” i bolaget. Till att börja med så avser vi att effektivisera utnyttjandet av våra lokaler i syfte att sänka våra lokalrelaterade kostnader. Hyreskostnaderna för vår anläggning i Åhus ger skäl att åtminstone analysera effekterna av en flytt av produktionen i Åhus till den större anläggningen i Götene (dock har inget formellt beslut fattat ännu). Dessutom önskar vi öka uthyrningsgraden i den egna fastigheten i Götene. Vidare finns fortsatta effektiviseringar att göra genom samlade inköp av råvaror, t ex vin och förpackningar. Här planerar vi för bättre upphandlingsförfaranden, något som kommer att kunna förbättras ytterligare när bolaget får en dedikerad CFO på plats (rekrytering pågår). Produktionsmässigt är ambitionen att öka lönsamheten genom ett högre kapacitetsutnyttjande och mer selektiva legotillverkningsuppdrag. Den konkreta målsättningen är att vinna ett nytt sprittappningsuppdrag och ett vintappningsuppdrag under 2016.

Även om den här typen av VD-brev per definition inte får innehålla någon ny kurspåverkande information så hoppas jag att det kan bidra till en mer genomlyst och transparent bild av bolaget och dess verksamhet. Den här gången har jag försökt utveckla bakgrunden till den presentation jag gav på årsstämman om synen på Cefours framtid och våra målsättningar framåt. Förhoppningsvis har jag lyckats – fortsättning följer!

Avslutningsvis skulle jag vilja ge en kort kommentar till det brittiska valresultatet om ett eventuellt utträde för Storbritannien ur EU. Större förändringar i växelkurser tenderar att skapa nya förutsättningar (åt båda håll) och sett ur ett koncernperspektiv är vår exponering låg i nuläget. Precis som de flesta andra följer vi utvecklingen noga, men är mer positiva till våra egna/partners försäljningsinsatser än vi är negativa till eventuella framtida försvårade omständigheter.

Tack för Ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse. Jag avslutar detta VD-brev med att önska alla aktieägare och andra intressenter en trevlig sommar!

Åhus 28 juni 2016

Henrik Sundewall

Verkställande direktör


se nyhetsbrev