Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har genomfört en första analys av den påverkan som Covid-19 har och förväntas ha på bolagets försäljning. Umida har inte konstaterat någon negativ påverkan under mars månad. Umida bedömer att försäljningen av produkter i storkökssortimentet liksom exportförsäljningen av Brands For Fans-portföljen kommer att påverkas under andra kvartalet.

Umida Group AB (publ) har de senaste veckorna gjort en kontinuerlig och noggrann uppföljning av försäljning och orderläget för bolagets hela produktportfölj på samtliga marknader och kundsegment. Under mars månad när Covid-19 fått en accelererande påverkan på hela samhället har Umida inte sett någon påverkan på bolagets försäljning. För april och de kommande månaderna är dock orderläget märkbart förändrat för delar av produktsortimentet. Umida följer utvecklingen och dess effekter på verksamheten och har agerat för att förbereda bolaget på ännu tuffare tider.

”Även om vi under mars månad inte sett någon negativ effekt på vår försäljning så har vi justerat våra prognoser för framtiden. Vi bedömer dels att vår försäljning inom storkökssortimentet kommer att minska under det andra kvartalet, givet den extremt utmanande situationen för restaurangbranschen. Dessutom bedömer vi att exportförsäljningen av Brands For Fans-portföljen kommer att minska betydligt de kommande månaderna. Vi fick dessa signaler från vår kund i Japan redan under januari och har haft tid att förbereda oss. Som en konsekvens har vi sett över våra kortsiktiga kostnader i syfte att fortsätta kunna leverera på vårt kommunicerade EBITDA-mål för året.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ)

Umidas försäljning av storkökssortimentet till offentlig sektor har inte påverkats på samma sätt som andelen till privata kunder. Fördelningen för storkökssortimentet är 30% privata kunder och 70% offentlig sektor. Eftersom storköksprodukterna är det sortiment med lägst marginaler bedömer Umida att resultatpåverkan från detta område kommer att bli begränsad. Försäljningen till kunder inom travel retail- och bordershop-segmenten har snabbt stannat av, och till de europeiska marknader där restauranger, barer och butiker stängt på grund av restriktioner och karantäner har exportförsäljningen av produkterna i Brands For fans-portföljen minskat betydligt.

Samtidigt ser Umida sedan några veckor tillbaka en ökad försäljning till bolagets största kund, Systembolaget, liksom till ALKO i Finland. Båda dessa kunder har klart högre volymer än tidigare prognoser, vilket hittills kompenserat för de minskade internationella volymerna. Tillsammans med bolagets lägre operationella kostnader efter omställningsarbetet 2019 samt försäljningen av den tidigare produktionsfastigheten gör detta att Umida är väl förberett om ytterligare kostnadsbesparingar behöver införas. Bolaget kommer att återkomma när det finns mer information om försäljningsutvecklingen och effekten av kostnadsbesparingarna.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)                      Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020.