Umida Group AB

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport januari – september 2022. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

TREDJE KVARTALET 2022 (juli – september 2022)

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 14 021 KSEK (22 221 KSEK), en nedgång med 37% jämfört med samma period föregående år. Exkluderat föregående års försäljning om 9 000 KSEK till amerikanska marknaden ökar nettoomsättningen med 6%.
  • Bruttoresultatet uppgick till 3 772 KSEK (8 072 KSEK), en försämring med 53% jämfört med samma period föregående år.
  • Operationella kostnaderna uppgick till -5 579 KSEK (-6 067 KSEK), en förbättring med 8% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 155 KSEK (1 992 KSEK), en försämring med -837 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 197 KSEK (2 226 KSEK), en resultatförsämring med -1 029 KSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -1 899 KSEK (-5 158 KSEK).

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2021)

”Vi möter det första kvartal där vi vid förra året hade den första stora leveranserna av KISS rom till USA vilket gör att vi inte når upp till samma nettoomsättning som 2021. Räknar vi bort försäljningen till USA under det tredje kvartalet föregående år så visar vi en tillväxt vilket är starkt i en väldigt tuff marknad. Vår största kund Systembolaget fortsätter att uppvisa kraftiga försäljningstapp samtidigt som vi fortsätter att ta marknadsandelar på Systembolaget. Vi växer med 15,9% i försäljningsvärde ut från Systembolaget butiker under årets första 9 månader jämfört med samma period föregående år, samtidigt som Systembolaget totalt backar med 2,8% i försäljningsvärde. Med de redan kommunicerade offertvinsterna för mars 2023 kommer vi fortsätta att växa på Systembolaget. Både offertvinsten för gin och blanddrycken ligger rätt till prismässigt när vi nu ser att konsumenterna hos Systembolaget tydligt letar efter lägre prissatta produkter jämfört med tidigare.

Gällande bruttomarginaler under det tredje kvartalet når vi inte upp till tillfredställande nivåer. Vi har fortsatta utmaningar med höga logistik och distributionskostnader samtidigt som inköpspriserna ökar i takt med att valutorna stiger och priser på insatskomponenter går upp. Vi har hittills varit försiktiga med prisökningar hos Systembolaget med anledning av att i ser en hög priskänslighet hon konsumenterna just nu.

För det tredje kvartalet har vi lägre kostnader jämfört med föregående år samt att vi fått en positiv valutaeffekt på kundfordringen mot vår kund i USA då dollarn stigit mot svenska kronan. Detta gör att vårt rörelseresultat når 1,1 MSEK för det tredje kvartalet vilket är bra men på grund av den lägre försäljningen når vi inte upp till föregående års nivå om 2 MSEK.”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Attachments