Umida Group AB

Umida Group AB (publ) Pressmeddelande 20 maj 2021.

Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – mars 2021. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

Januari – Mars 2021 i korthet:

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 11 432 KSEK (10 691 KSEK), en ökning med 6,9 % jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 3 909 KSEK (2 798 KSEK), en ökning med 39,7% jämfört med samma period föregående år.
  • Operationella kostnaderna uppgick till -4 648 KSEK (-7 651 KSEK), en förbättring med 39,2% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 85 KSEK (-4 850 KSEK), en förbättring med 4 935 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 79 KSEK (591 KSEK), en resultatförsämring med 512 KSEK.
  • Bolaget har för tredje kvartalet i rad visat positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 415 KSEK (- 4 938 KSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -2 581 KSEK (-16 220 KSEK), en förbättring med 13 639 KSEK jämfört med samma period föregående år.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2020)

” Vi nu klarat av bolagets svåraste kvartal under året. Vi ser att det stora turnaroundarbete som genomfördes under 2019 och delar av 2020 verkligen bär frukt och kostnadssidan är nu i linje med vår försäljning. Vi blickar framåt mot högre försäljning, lanseringar av nya produkter och lättnader kring restriktionerna runt om i Europa. ”

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

 

Attachments