Umida Group AB

Styrelsen i Umida Group AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 2 oktober 2020 kl 10. Bolagsstämman avser att fatta nytt beslut om nyemission med kvittningsrätt på grund av tidigare bristfälligt underlag, samt nytt beslut om incitamentsprogram till ledning och anställda.

 Styrelsen i Umida Group AB (publ) (”Umida” eller ” Bolaget”) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma, att hållas den 2 oktober 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm.

Kallelse kommer att ske den 18 september 2020 och kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats och i Post och Inrikes Tidningar.

Följande huvudsakliga punkter kommer behandlas på stämman

 

Förslag till beslut

 Nyemission med kvittningsrätt

 Bakgrund

Vid årsstämman 2020 beslutades på styrelsens förslag om att i efterhand godkänna en riktad nyemission om högst 1 139 237 B aktier med kvittningsrätt. På grund av brister i den underliggande beslutsdokumentation gick beslutet dock inte att verkställa eller registrera efter årsstämman varför styrelsen nu föreslår att den extra bolagsstämman på nytt beslutar om riktad nyemission till samma krets och på identiska villkor. Till undvikande av missförstånd vill styrelsen understryka att det beslut som årsstämman i punkten 13 på dagordningen beslutade om inte kommer att registreras utan ersätts av detta förslag till beslut.  

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 139 237 B aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 391 032,95 kronor. Fullständiga villkor kommer att meddelas i samband med att pressmeddelande med kallelsen går ut.

 

Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av två incitamentsprogram om totalt högst 1 140 000 teckningsoptioner i Umida Group AB till anställda i bolaget.

Första incitamentsprogrammet (program 2020/2022) föreslås omfatta högst 300 000 teckningsoptioner som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under oktober 2022. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs om 0,23 kronor. Teckningskursen per nytecknad aktie är 3,58 kronor.

Andra incitamentsprogrammet (program 2020/2023) föreslås omfatta högst 840 000 teckningsoptioner som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under oktober 2023. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs om 0,20 kronor. Teckningskursen per nytecknad aktie är 4,77 kronor.

Styrelsens fullständiga förslag meddelas i samband med att pressmeddelande med kallelsen går ut, och den externa värdering som ligger till grund för teckningsoptionspriset kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats den 18 september 2020. Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Styrelseordförande Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020.