Umida Group AB

Nedan redogörs för de förslag till beslut som kommer framläggas på Bolagsstämma 2013-03-27 vad gäller punkterna 8-12 i tidigare utskickad kallelse och dagordning.

§8 Efter diskussion med huvudägare föreslås omval av sittande styrelse med Mats Krönlein som ordförande och ledamöterna David Olsson, Kajsa Bergqvist, Stefan Clemén och Pernilla Wadmark.

§9 Styrelsen föreslår stämman att besluta att inga arvoden utgå till Styrelsen. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

§10 Styrelsen föreslår omval av registrerade revisorn Torsten Kullberg.

§11 Styrelsen föreslår stämman att besluta om ändring i bolagsordningen vad gäller storleken på aktiekapital samt antalet aktier.

Förslag till ändring under §4 Aktiekapital i bolagsordningen:
”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 3 500 000 sek och högst 14 000 000 sek”

Förslag till ändring under §5 Aktier i bolagsordningen:
”Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 aktier”
”A-aktie kan utges i ett antal av högst 17 200 000 och B-aktie till ett antal av högst 582 800 000.”

§12 Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall kunna utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt kap 13-15 aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.


Se nyheten från Cefour