Umida Group AB

Styrelsen för Cefour Wine & Beverage AB (publ) meddelar att de kommer att teckna sig för sin pro rata andel i den pågående nyemissionen. Vidare har bolagets verkställande direktör meddelat att han avser att teckna sig för aktier utan stöd av teckningsrätter.

Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Cefours, AktieTorgets och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor (www.cefourwine.com, www.aktietorget.se och www.aqurat.se). Det går även att teckna sig för aktier utan stöd av teckningsrätter på www.tecknaemission.se. Vid digital teckning på Internet krävs Bank-ID.

Emissionen i sammandrag:

• Teckningstid: från och med den 12 januari 2015 till och med den 26 januari 2015
• Teckningskurs: Teckningskursen är 0,40 kronor per unit, d.v.s. 0,05 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.
• Företrädesrätt att teckna B-aktier har de som på avstämningsdagen den 2 januari 2015 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny unit, var och en bestående av åtta (8) aktier av serie B och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner 2015 av serie B.
• Sista dag för innehav i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 29 december 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2014.
• Handel med teckningsrätter på AktieTorget ägde rum under perioden 12 januari 2015 till och med den 22 januari 2015.
• Handelsperiod för units från och med den 12 januari 2015 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Antal aktier i erbjudandet omfattar 113 385 824 aktier.
• Antal aktier innan emission uppgår till 14 173 228 aktier, varav 10 000 A-aktier och
14 163 228 B-aktier.
_____________________

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour