Umida Group AB

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 11 juni 2020 kl. 10.00 i Stockholm, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019.

Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kr vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).

Arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Johan Sjökvist, Mats Jämterud, Patrik Gustavsson. Nyval av Yvonne Wener till styrelseledamot.

Mats Jämterud väljs till styrelsens ordförande.

Omval av Allegretto som revisor; auktoriserade revisorn Lars Erik Engberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om riktad kvittningsemission enligt Beslutsförslag 13.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt Beslutsförslag 14.

Stämman beslutade om särskilt bemyndigande för styrelsen att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten enligt Beslutsförslag 15.

 

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD,
Telefon: +46 (0) 76 942 41 21