Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har tecknat avtal om villkorad nyemission i syfte att erhålla samma effekt som vid 100 % utnyttjande av teckningsoption, CEFO TO4B.

Vid den i december 2015 genomförda och fulltecknade företrädesemissionen i Cefour utfärdades totalt 273 105 812 teckningsoptioner, CEFO TO4B, med löptid till och med 31 maj 2016. I syfte att säkerställa fullständig konverteringsgrad av nämnd teckningsoption har bolaget valt att säkerställa detta genom avtal om villkorad riktad nyemission med två parter; Cantiagona Holdings Ltd. och Blue Bat Investments AB, vilka delar åtagandet 50 % vardera.

Vid detta pressmeddelandes publicering finns 109 713 035 outnyttjade teckningsoptioner, serie CEFO TO4B, vilka kan utnyttjas till och med sista maj 2016, varefter de förfaller i sin helhet. Varje TO4B ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie till kursen 0,05 kr.

Genom detta avtal om riktad nyemission som garanti för TO4B erhåller bolaget rätt att påkalla riktad nyemission i händelse av att samtliga teckningsoptioner inte utnyttjas. Denna riktade nyemission sker till samma teckningskurs som för angivna teckningsoptioner, det vill säga 0,05 kr per aktie.

Bolaget tillförs genom detta avtal en garanti motsvarande beloppet som vid full teckning av utestående teckningsoptioner, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 5 485 651,75 kr, före emissions- och garantikostnader vilka bedöms understiga 400 000 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Document dividerSe pressmeddelandet