Umida Group AB

AktieTorget har idag (14 oktober) stoppat handeln med Cefouraktier som en konsekvens av det VD-brev om situationen i bolaget som publicerats idag.

Styrelsen i Cefour reserverar sig mot det beslutet.

Sedan vi tillsattes den 11 juli har vi snabbt satt oss in i bolagets situation och vidtagit åtgärder. Vi har också deklarerat att vi har ansträngt oss att ge marknaden en korrekt bild av bolaget. Styrelsen har under denna tid nogsamt beaktat alla synpunkter från AktieTorget gällande informationsregler enligt noteringsavtalet.

AktieTorget har idag till styrelseordförande Peter Wahlberg och till ledamot Stefan Carlén begärt att få in en skrivning i VD-brevet om att likviditeten är förbrukad i början på november som en konsekvens av en förmodat låg täckningsgrad i optionen.

AktieTorgets motprestation skulle då varit att tillåta handel med aktier i ytterligare en vecka, under vilken Cefour skulle kunna presentera alternativ finansiering.

Vi menar att det inte är AktieTorgets sak att göra förutsägelser om aktiekurs eller aktieägares benägenhet att teckna aktier.

Det kan heller inte vara AktieTorgets sak att villkora den information som bolaget lämnar.

AktieTorget hävdar att handelsstoppet skett med aktieägarnas bästa för ögonen. Det gäller tydligen inte befintliga aktieägare. Att informationen från bolaget inte skulle vara tydlig nog motsägs av att lämnad information föranlett ett handelsstopp.

Mot denna bakgrund anser styrelsen att AktieTorget med dagens beslut inte värnar varken om aktieägarnas eller bolagets bästa. Vi misstänker starkt att AktieTorget ser ett egenintresse av att avnotera bolaget för att därigenom komma ifrån den badwill som tidigare styrelseledamöter vållat bolaget genom påstådd manipulerad börspåverkande kursinformation.

Beslutet innebär också en starkt försvårande omständighet i vår strävan att lyfta Cefour.

Peter Wahlberg       ordförande

Gert Westergren      ledamot

 

För ytterligare information, kontakta:

– Peter Wahlberg, styrelseordförande, mobil 073-532 70 81.

– Gert Westergren, styrelseledamot. Frågor om teckningsoptioner, mobil: 070-555 77 99.

– Stefan Carlén, t f VD. Ansvarig för verksamheten och finansiella frågor, mobil: 070-792 71 01.